Het Rottepolderplein is een druk knooppunt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het knooppunt ligt centraal tussen Haarlem en Amsterdam en vlakbij luchthaven Schiphol. Het verbindt de A9, A200 en A205. Om de (inter)nationale concurrentiepositie van de MRA te versterken, moet de bereikbaarheid een impuls krijgen. Daarom zoeken Rijk en regio samen naar oplossingen voor een betere verkeersdoorstroming op het Rottepolderplein.

Knelpunten

Uit een eerder onderzoek naar de bereikbaarheid van de A9 blijkt dat er sprake is van een aantal knelpunten in de verkeersdoorstroming. Eerdere verkeersberekeningen tonen aan dat enkele wegvakken van knooppunt Rottepolderplein erg druk zijn. Die drukte kan voor problemen zorgen als de regio zich in de toekomst verder ontwikkelt.

Aanpak Rottepolderplein

In de MRA is een samenhangende aanpak van bereikbaarheid en verstedelijking noodzakelijk. Want de economie groeit flink. Ook heeft de regio een urgente woningbouwopgave: tot 2040 komen er nog ruim 250.000 nieuwe woningen bij. En de wegen en het openbaar vervoer hebben met name in de spits hun grenzen al bijna bereikt. Uit onderzoek blijkt dat de aanpak van het Rottepolderplein een logische eerste stap is in het verbeteren van de bereikbaarheid van dit gebied.

Verkenning

Eind 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), in overleg met de regionale partners, besloten om een verkenning uit te voeren naar de ontvlechting van het knooppunt Rottepolderplein. Deze verkenning is onderdeel van een samenhangende aanpak vanuit het programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’. Voor de werkzaamheden aan het knooppunt is €30 miljoen gereserveerd.

In de verkenning worden verschillende oplossingen bekeken, waaronder:

  • Verkeersmanagementmaatregelen;
  • Aanleg van vrije banen voor mensen die rechtsaf willen;
  • Ontvlechten van verkeer, onder andere door het aanleggen van een parallelbaan. Dit gebeurt om de verkeersstroom vanaf de A9 uit het noorden richting de N205 te scheiden van het doorgaande verkeer op de A9.

In de verkenning worden ook zogenoemde ‘meekoppelkansen’ geïdentificeerd. Dit zijn ideeën vanuit de omgeving om de bereikbaarheid te verbeteren. In de verkenning wordt onderzocht in hoeverre deze kansen kunnen worden meegenomen in het project of in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Fasering

De verkenning start met het verder uitwerken van de opgave: de probleemanalyse. In de tweede fase wordt overlegd met de betrokken overheden en relevante stakeholders om de verschillende oplossingen in beeld te brengen. De derde fase draait om het uitwerken en beoordelen van de kansrijke alternatieven. En de vierde en laatste fase bestaat uit de besluitvorming, waarin de minister een voorkeursalternatief vaststelt. De minister doet dit mede aan de hand van advies van de regionale overheden uit de Programmaraad van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Verbeteren van cruciaal knooppunt voor bereikbaarheid MRA

Afronding

De MIRT-verkenning A9 Rottepolderplein zat eind 2022 in de afrondende fase. Eind december 2023 is besloten om de MIRT-verkenning te beëindigen. Meer informatie is terug te vinden in de brief die eind december naar de Kamer is gestuurd.