De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een aantrekkelijke en veelzijdige regio. Er wonen ruim 2,4 miljoen mensen. De druk op de regio is hoog en er worden nog steeds veel mensen en bedrijven aangetrokken, waardoor de economie groeit. Dit leidt tot bereikbaarheidsknelpunten. Uit de Integrale Mobiliteitsanalyse blijkt dat er knelpunten zijn in de verschillende corridors die door de Schipholtunnel lopen. Die knelpunten zullen in de toekomst groter worden. Bovendien is de druk op de stations Schiphol Airport en Amsterdam Zuid hoog, waardoor tot de pandemie dagelijks crowd management werd toegepast om de veiligheid te borgen. Daarnaast ligt er een enorme woningbouwopgave in het gebied. Zo wordt er in de afspraken tussen Rijk en regio van uitgegaan dat er ten opzichte van nu in 2040 ruim 250.000 woningen moeten zijn bijgebouwd.

Deze extra verstedelijking verhoogt de druk op het mobiliteitssysteem verder terwijl de wegen en het openbaar vervoer nu al tegen hun grenzen aanlopen. De uitdaging voor de toekomst is om in deze dynamiek een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat te behouden. De zuidwestkant van Amsterdam – het gebied tussen Amsterdam-Zuid, Schiphol en Hoofddorp – biedt kansen om uit te groeien tot de internationale entree van Nederland. Een internationaal georiënteerde en toekomstbestendige ontwikkeling van dit gebied – met een goede balans tussen wonen en werken, bereikbaarheid, voorzieningen en groen – is hierbij van belang.

MIRT-onderzoek ZWASH

Om de bereikbaarheidsknelpunten nader te onderzoeken is daarom in 2017 onder de vlag van het Rijk-regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB), het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam-Schiphol Hoofddorp (ZWASH) gestart. Na de onderzoeksfase ging de bestuurlijke voorkeur uit naar twee projecten: het verlengen van de NoordZuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp en het sluiten van de metroringlijn tussen Amsterdam Centraal en Isolatorweg. 

De bijbehorende publicaties vindt u rechts op de pagina onder het kopje MIRT-Onderzoek terug. 

MIRT-Verkenning OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer

Op 11 november 2022 is in het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest-Nederland besloten tot de start van een MIRT-Verkenning naar de OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer. Het doel van de Verkenning OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer is om te komen tot één voorkeursalternatief voor het OV-systeem aan de zuidwestkant van Amsterdam. Dit gebeurt door vanuit een helder geformuleerde probleemstelling te trechteren van een longlist aan oplossingsrichtingen, naar kansrijke alternatieven naar één voorkeursoplossing. Het voorkeursalternatief wordt in de besluitvormingsfase van de Verkenning vastgesteld vanuit de te onderzoeken projectalternatieven. 

De projectalternatieven richten zich primair op het oplossen van nationale en internationale OV-bereikbaarheidsproblemen en dienen in dat opzicht bij te dragen aan:

  • Het oplossen van capaciteitsproblemen rondom de Schipholtunnel en daarmee het landelijk spoornetwerk conform OV-toekomstbeeld 2040 mogelijk maken.
  • Het verminderen van transferproblematiek bij stations Schiphol en Zuid.
  • Het verbeteren van OV-bereikbaarheid in nieuwe woon- en werklocaties.
  • Intensivering van het internationaal treinverkeer.

Daarnaast is er bij de keuze voor projectalternatieven ook aandacht voor andere maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, werkgelegenheid, groen, klimaat, ecologie, milieu en energie. Duurzaamheid wordt als randvoorwaarde gezien. 

Aanpak van de verkenning

De verkenningsfase is opgedeeld in vier fasen: startfase, analysefase, beoordelingsfase en besluitvormingsfase. In het startdocument is de aanpak voor de verschillende fasen op hoofdlijnen uitgewerkt. Op dit moment bevindt het project zich in de startfase. In deze én de volgende fasen van de verkenning zal ook de omgeving actief betrokken worden door het organiseren van participatie en inspraak. Er wordt toegewerkt naar het nemen van een voorkeursbeslissing in 2025. 

Voor actuele informatie over de verkenningsfase, bezoek de projectwebsite: www.ovamsterdamhaarlemmermeer.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Prinsjesdag 2023

Na de laatste Prinsjesdag kwam naar buiten dat het demissionair kabinet heeft besloten om een deel van het gereserveerde budget voor het doortrekken van de NoordZuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp tijdelijk niet meer beschikbaar te stellen. 

Voor het project de MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer heeft dit in deze projectfase nog geen consequenties. De komende jaren werken we door aan de verkenning naar een voorkeursalternatief. 

Deze ontwikkeling betekent wel iets voor de financiële dekking op langere termijn. Ondanks dat er nog geen volledige financiële dekking is, is er wel commitment vanuit de Rijksoverheid. Er ligt nu de opgave voor het nieuwe kabinet voor het tijdig aanvullen van het ontstane tekort.