Ga naar content

Programmalijnen

Onder programmalijnen verstaan we de activiteiten die zich voornamelijk bezig houden met de gezamenlijke planvorming, doen van onderzoek, bepalen van inhoud, het ontwikkelen van advies over bijvoorbeeld sturingsprincipes of beleid. Ze richten zich op de gehele MRA, waarbij een deel van de MRA ook relatie heeft met partners aangrenzend aan de MRA. Er wordt in 2023 gewerkt aan twee programmalijnen: 

Het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) is in 2022 opgesteld en geldt als uitgangspunt voor de te maken keuzes. Het omvat zeven sturingsprincipes voor beleid op het gebied van mobiliteit en de afstemming met ruimtelijke ontwikkeling. In 2023 werkt de programmalijn onder meer aan het door vertalen van deze principes naar de praktijk met behulp van het implementatieplan. 

De programmalijn Mobiliteitsgedrag focust zich op de uitwerking van een van de sturingsprincipes uit het MTB: het afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei. Deze programmalijn richt zich daarom op het stimuleren van bewust reisgedrag. 

De programmalijn Verstedelijking en Mobiliteit houdt overzicht over alle bereikbaarheidsvraagstukken die onderdeel zijn van de verstedelijkingsopgaven voor de MRA. Dat betekent coördineren en signaleren, verbindingen leggen met andere programma’s en input leveren voor de NOVEX MRA. Met als doel het borgen van een tijdige en samenhangende uitvoering van de verstedelijkings- en bereikbaarheidsafspraken binnen de kaders van het MTB.

Programma's

Naast de programmalijnen zijn er twee programma’s, Bereikbare Steden en het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP), waarin wordt samengewerkt aan de bereikbaarheid en brede welvaart van de regio. De programma’s maken gebruik van de overlegtafel van SBaB, maar opereren grotendeels als zelfstandige programma’s.