Er vindt een forse verstedelijking plaats in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Zo komen er tot 2040 250.000 woningen bij en groeit de werkgelegenheid met 230.000 arbeidsplaatsen. Al 175.000 woningen worden tot 2030 gerealiseerd. Met deze groei, groeit ook de behoefte aan mobiliteit. In de samenwerking tussen Rijk en regio zijn er al initiatieven vastgelegd om ons te kunnen blijven verplaatsen. De programmalijn Verstedelijking en Mobiliteit houdt overzicht over alle bereikbaarheidsvraagstukken die onderdeel zijn van de verstedelijkingsopgaven voor de MRA. 

Samenhangende afspraken en uitvoering

De urgentie van bovenstaande verstedelijkingsopgaven biedt mogelijkheden om dingen anders te doen dan we gewend zijn. Daarom moeten we nú de 7 sturingsprincipes van ons ‘Multimodaal Toekomstbeeld’ (MTB) toepassen in de praktijk.

Met de programmalijn ‘Verstedelijking en Mobiliteit’ houdt het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) overzicht over alle bereikbaarheidsvraagstukken die onderdeel zijn van de verstedelijkingsopgaven voor de MRA.

We coördineren en signaleren, leggen verbindingen met andere programma’s en leveren input voor de NOVEX MRA. Met als doel het borgen van een tijdige en samenhangende uitvoering van de verstedelijkings- en bereikbaarheidsafspraken binnen de kaders van het MTB.

Naast de groeiopgave staat de MRA voor de uitdaging om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten en in 2050 95 procent (de klimaatdoelen van de Europese Klimaatwet). Het verkeer levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Rijk en regio willen ook bijdragen aan het verbeteren van de brede welvaart in de MRA.

Doel en scope

Doelen van de programmalijn zijn:

  1. het borgen van een tijdige en samenhangende uitvoering van verstedelijkings- en bereikbaarheidsafspraken binnen de kaders van het MTB en Verstedelijkingsstrategie;
  2. het verbinden van landelijke kaders en lokale opgaven.

De geografische scope omvat in principe de hele MRA, waaronder Bereikbare Steden en de drie grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties, namelijk MRA Oost, MRA West en Havenstad. Dit wordt eventueel aangevuld met specifieke gebiedsopgaven binnen de MRA die samenhangen met de opgave om tot 2030 175.000 woningen te bouwen, bijvoorbeeld de gebiedsopgave rondom de Amsterdam Bay Area.

Voor wat betreft de inhoudelijke scope gaan we uit van een brede benadering van bereikbaarheid en mobiliteit. Dit is in lijn met de gehanteerde brede welvaartsbenadering binnen het MTB. Hier horen ook onderwerpen bij als verduurzaming en bereikbaarheidsongelijkheid.

Activiteiten

Onderdeel Bereikbare Steden

In 2022 zijn in het BOL en BO MIRT versnellingsafspraken gemaakt over de WoMo-middelen. Deze vallen binnen de MRA voor een groot gedeelte binnen Bereikbare Steden. In de programmalijn Verstedelijking en Mobiliteit zal de focus liggen op het bijhouden van de uitvoering van deze afspraken en de verbinding met de andere programmalijnen.

Het Plan van Aanpak van Bereikbare Steden omvat een uitgebreide omschrijving van de activiteiten in 2023.

Afstemming Oostflank

Hieronder valt in ieder geval het agenderen van de bereikbaarheidsafspraken uit het BO MIRT in het DO Oostflank en het informeren van het DO SBaB en de Programmaraad SBaB.

Bereikbaarheidsonderzoek Lelystad Zuid

Het Bereikbaarheidsonderzoek Lelystad Zuid wordt, onder de vlag van SBaB, uitgevoerd door de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Onder de programmalijn valt de afstemming met de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland over het verloop van het onderzoek.

Pilot programmatische bekostiging

De pilot programmatische bekostiging van de WoMo-afspraken (Woningbouw en Mobiliteit) in de grootschalige NOVEX grootschalige woningbouwlocaties is ondergebracht in SBaB. In het vormgeven van de pilot wordt ook gesproken over het overmaken van de middelen van het Rijk naar de regio. Hiervoor verkennen we de mogelijkheden binnen de zogenaamde doeluitkeringen. Met het programma U Ned vindt afstemming plaats over de raakvlakken tussen beide pilots.