De besturing van het programma: zo blijven we op koers

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is het bereikbaarheidsprogramma van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een programma waar Rijk en Regio sinds 2018 gezamenlijk werken aan de opgaven op het terrein van bereikbaarheid en verstedelijking. Lees hieronder hoe het programma op koers blijft: over de overlegvormen, de organisatie en de besturing.

Samenwerkende partijen van Rijk en Regio (MRA)

De samenwerkende partijen van het programma zijn: De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en de overheden vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam. Dit zijn de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en 30 gemeenten waaronder Almere, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad. Bij veel projecten is ook het bedrijfsleven en soms de directe omgeving betrokken.

Het programmateam

Het programmateam wordt aangestuurd door twee programmamanagers: één programmamanager vanuit het Rijk en één programmamanager vanuit de Regio/MRA. Het programmateam levert beslisinformatie op aan de Programmaraad, zodat zij op hun beurt richting kunnen geven aan het programma.

Binnen het programmateam werken de verschillende projectmanagers aan de programmalijnen zoals die in het BO-MIRT zijn vastgesteld. Ook daar werken wij veelal met duo-projectleiders (Rijk-regio duo’s). Verder bestaat het team uit een omgevingsmanager en een programmasecretaris.

De programmaraad

De programmaraad maakt gebiedsgerichte afwegingen en zorgt voor bestuurlijke sturing. De programmaraad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar.

De leden van de Programmaraad zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het programma en de samenwerking. Daarnaast is er een hoog-bestuurlijk expertpanel die de programmaraad adviseert. De programmaraad bestaat uit:

  • Melanie van der Horst - Wethouder gemeente Amsterdam, voorzitter Programmaraad
  • Jeroen Olthof - Gedeputeerde provincie Noord-Holland, MRA Platform Mobiliteit
  • Wino Aarnink - Directeur Openbaar Vervoer en Spoor, ministerie van IenW
  • Olger van Dijk - Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, ministerie van BZK
  • Jan de Reus - Gedeputeerde provincie Flevoland, MRA Platform Ruimte
  • Julius Lindenbergh - Wethouder gemeente Almere
  • Marja Ruigrok - Dagelijks Bestuurder Vervoerregio Amsterdam, MRA Platform Economie
  • Jurgen Nobel - Wethouder gemeente Haarlemmermeer, MRA Wonen

Het directeurenoverleg

De leden van het directeurenoverleg (DO) zijn gedelegeerde opdrachtgever van het programma en komen vier keer per jaar bij elkaar. Zij vertegenwoordigen Rijk en Regio, maar het directeurenoverleg is breder samengesteld dan de programmaraad: ook NS, ProRail, Schiphol Group en Rijkswaterstaat zijn afgevaardigd.

Het directeurenoverleg is zowel een klankbord voor het programma als besluitvormend voor een aantal zaken. Het directeurenoverleg wordt ambtelijk voorbereid door het programmateam.

Het Vooroverleg Programmaraad Private- en Maatschappelijke Partijen

Het Vooroverleg Programmaraad Private- en Maatschappelijke Partijen bestaat uit een brede vertegenwoordiging van directeuren van uiteenlopende belanghebbende organisaties. Dit overleg – dat 2 keer per jaar plaatsvindt – fungeert als een maatschappelijk klankbord. Het panel toetst de producten die geagendeerd staan in de programmaraad. Het expertpanel komt daarom meestal een week voor de programmaraad bijeen. Naast een aantal partijen uit het directeurenoverleg, zoals NS, Prorail en Schiphol, zijn ook de belanghebbende organisaties als de ANWB, Bouwend Nederland, Fietsersbond, GVB, Havenbedrijf Adam, Rover, VNO-NCW MRA en VU Amsterdam vertegenwoordigd.

Het Bestuurlijk Overleg MIRT

Jaarlijks vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de betrokken ministeries en regionale overheden in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT). Binnen dit overleg bespreekt men de voortgang van de projecten, de resultaten van studies of onderzoeken en de prioriteiten voor de komende periode. Ook worden afspraken gemaakt over knelpunten, mogelijke belemmeringen en de financiering.

Samenwerking cruciaal

Alle samenwerkende partijen zijn nodig, want de opgaven in de MRA zijn urgent en complex. Ze overstijgen beleidsterreinen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen. Bestuurlijk commitment is daarom cruciaal. Partijen worden uitgedaagd om slimmer en innovatiever te werken en mee te bewegen met de (technologische) ontwikkelingen. De structuur van het programma maakt daarbij voortdurende afstemming tussen koers, strategie, ontwikkel- en actieagenda mogelijk. Want alleen door samen te bouwen aan bereikbaarheid blijft de MRA de topregio om in te wonen en te werken.