De besturing van het programma: zo blijven we op koers

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is het bereikbaarheidsprogramma binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een programma waar Rijk en regio sinds 2018 gezamenlijk werken aan de opgaven op het terrein van bereikbaarheid en verstedelijking. Lees hieronder hoe het programma op koers blijft: over de overlegvormen, de organisatie en de besturing.

Het Bestuurlijk Overleg MIRT

Jaarlijks vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de betrokken ministeries en regionale overheden in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT). SBaB levert input aan het BO MIRT. Binnen dit overleg bespreekt men de voortgang van de projecten, de resultaten van studies of onderzoeken en de prioriteiten voor de komende periode. Ook worden afspraken gemaakt over knelpunten, mogelijke belemmeringen en de financiering.

Programmaraad SBaB

De Programmaraad maakt gebiedsgerichte afwegingen en zorgt voor bestuurlijke sturing. De Programmaraad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar.

De leden van de Programmaraad zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het programma en de samenwerking. De Programmaraad bestaat uit:

 • Melanie van der Horst - Wethouder gemeente Amsterdam, voorzitter Programmaraad
 • Jeroen Olthof - Gedeputeerde provincie Noord-Holland, MRA Platform Mobiliteit
 • Jan de Reus – Gedeputeerde provincie Flevoland, MRA Platform Ruimte
 • Wino Aarnink - Directeur Openbaar Vervoer en Spoor, ministerie van IenW
 • Marion Smit – Directeur Wegen en Verkeersveiligheid, ministerie van IenW
 • Olger van Dijk - Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, ministerie van BZK
 • Julius Lindenbergh - Wethouder gemeente Almere
 • Marja Ruigrok - Dagelijks Bestuurder Vervoerregio Amsterdam, MRA Platform Economie
 • Jurgen Nobel - Wethouder gemeente Haarlemmermeer, MRA Wonen

Vooroverleg Programmaraad Private- en Maatschappelijke Partijen

Voor dit overleg, dat circa 2 keer per jaar wordt gehouden, worden eindverantwoordelijke bestuurders en directeuren van bedrijven en organisaties uitgenodigd. Het overleg heeft als doel om te informeren vanuit het programma en om draagvlak bij de betreffende partijen te toetsen. De voorzitter van het overleg is de voorzitter van de Programmaraad. Het overleg wordt voorafgaand aan de Programmaraad gehouden om de standpunten van bedrijven en organisaties te kunnen meenemen in de besluitvorming van de Programmaraad. Naast de Programmaraad zijn de volgende partijen vertegenwoordigd in dit overleg:

 • VNO-NCW MRA
 • Randstad Noord Bouwend
 • Platform Woningcorporaties Noordelijke Randstad (PWNR)
 • De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFW)
 • Royal Schiphol Group
 • NS
 • ProRail
 • GVB Amsterdam
 • VU Amsterdam
 • Fietsersbond
 • ANWB
 • Transdev/ Connexxion
 • Rover
 • Havenbedrijf Amsterdam
 • CROW
 • Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN)
 • Vesteda
 • Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties
 • Milieudefensie 

Directeurenoverleg SBaB

De leden van het Directeurenoverleg (DO) zijn gedelegeerde opdrachtgever van het programma en komen bij benadering vier keer per jaar bij elkaar. Zij vertegenwoordigen Rijk en regio, waarbij het Directeurenoverleg breder is samengesteld dan de Programmaraad SBaB: ook de gemeente Haarlem, NS, ProRail, Schiphol Group en Rijkswaterstaat West-Nederland Noord zijn afgevaardigd.

Het Directeurenoverleg is zowel een klankbord voor het programma als besluitvormend voor een aantal zaken. Het Directeurenoverleg wordt ambtelijk voorbereid door het Programmateam.

Directeurenoverleg Oostflank SBaB

Het Directeurenoverleg (DO) Oostflank komt voor uit de behoefte om integraal te sturen tussen Rijk en regio op het gebied van economische ontwikkeling, woningbouw, ecologie en mobiliteit in de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam. 

Ambtelijke opdrachtgevers SBaB

Het ambtelijk opdrachtgeverschap voor het programma is belegd bij een rijksvertegenwoordiger en vertegenwoordigers vanuit de regio. Deze opdrachtgevers vervullen om beurten de rol als voorzitter van het Directeurenoverleg SBaB. Het opdrachtgeverschap is evenals het programmamanagement met duo’s ingericht (Rijk en regio). De opdrachtgevers en opdrachtnemers (programmamanagers) spreken elkaar elke twee weken in een opdrachtgeversoverleg.

Programmateam SBaB

Het Programmateam wordt aangestuurd door twee programmamanagers: één programmamanager vanuit het Rijk en één programmamanager vanuit de regio/MRA. Het Programmateam levert beslisinformatie op aan het Directeurenoverleg SBaB en het Directeurenoverleg Oostflank SBaB, zodat zij op hun beurt richting kunnen geven aan de Programmaraad SBaB. 

Binnen het Programmateam werken de verschillende projectmanagers aan de verschillende programmalijnen binnen SBaB. Ook daar werken wij veelal met duo-projectleiders (Rijk-regio duo’s). 

Verder bestaat het Programmateam uit een omgevingsmanager en een twee programmasecretarissen.

Wetenschappelijk kennisteam SBaB

Het wetenschappelijk kennisteam bestaat uit bekende wetenschappers die advies uitbrengen over de onderzoeksresultaten die vanuit de programmalijnen van SBaB opgeleverd worden. De adviezen van het wetenschappelijk kennisteam worden meegenomen in het eindadvies richting het Programmateam en het Directeurenoverleg SBaB. Leden van het wetenschappelijke kennisteam hebben expertise op het gebied van ruimtelijke economie, leefomgeving, infrastructuur, vastgoedprojecten, economische geografie en planologie en gebied- en stadsontwikkeling. 

Samen aan de slag voor brede welvaart

Alle samenwerkende partijen zijn nodig, want de opgaven in de MRA zijn urgent en complex. Ze overstijgen beleidsterreinen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen. Bestuurlijk commitment is daarom cruciaal. Partijen worden uitgedaagd om slimmer en innovatiever te werken en mee te bewegen met de (technologische) ontwikkelingen. Daarom werken we nú samen om ook in de toekomst de brede welvaart in de regio te waarborgen.