In het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland werken de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen aan het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord: een reductie naar 2,2 megaton CO2 in 2030: een vermindering van 55% ten opzichte van 1990. Dit doen we in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Onderdeel van het programma is de menukaart duurzame mobiliteit: een gereedschapskist met maatregelen waarmee gemeenten onderbouwde keuzes kunnen maken.

Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland

De komende jaren neemt de bevolking en bedrijvigheid in de regio nog flink toe, en daarmee ook de mobiliteit en transport. Om klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, zijn flinke stappen nodig om het verkeer slimmer, schoner en veiliger te maken. Op die manier blijft een bijpassend, solide verkeersnetwerk beschikbaar.

Gelukkig beginnen we niet bij nul. Al een aantal jaar wordt gewerkt aan slimme en duurzame mobiliteit en daarmee aan het verminderen van uitstoot. Maar om de mobiliteitsdoelen uit het Klimaatakkoord te realiseren, is veel meer nodig. Het is tijd om als regio samen door te pakken! 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio een aandeel heeft in het verminderen van de CO2-uitstoot door mobiliteit. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland streeft ernaar de CO2-uitstoot door mobiliteit terug te brengen tot maximaal 2,2 megaton in 2030: een vermindering van 55% ten opzichte van 1990.

Het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland wordt uitgewerkt voor 3 deelgebieden:

  • Noord-Holland-Noord (NHN),
  • de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en
  • Flevoland Noordoost (FL-NO).

Voor de MRA gebeurt dat als onderdeel van SBaB.

Menukaart duurzame mobiliteit

Onderdeel van het programma is de menukaart duurzame mobiliteit: een gereedschapskist met 20 mogelijke maatregelen die CO2-uitstoot verminderen en helder maken welke investeringen daarvoor nodig zijn. Maatregelen die zich richten op het verminderen van fossiele brandstoffen, het schoner maken van vervoer en het blijvend veranderen van gedrag. De menukaart toont ook de bijkomende effecten op leefomgeving, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en geluid. Dit helpt organisaties onderbouwde afwegingen te maken en daarmee het draagvlak voor de maatregelen te vergroten. 

Meer informatie

Wil je meer weten over het RMP? Bekijk dan de RMP projectpagina. Hier kun je meer informatie vinden over het Klimaatakkoord, het Mobiliteitsprogramma en andere interessante documenten.