De A27, de rijksweg tussen Breda en Almere, vormt een van de belangrijkste routes voor het wegverkeer door midden-Nederland. Het traject knooppunt Eemnes - Zeewolde ligt grotendeels in de Gooi en Vechtstreek en verbindt en ontsluit Almere en de rest van (zuidelijk) Flevoland met midden-Nederland. Daarmee vormt dit deeltraject een belangrijke ontsluitende route aan de oostkant van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De MRA staat de komende jaren voor grote uitdagingen om het aantrekkelijke woon- en vestigingsklimaat te behouden. Er is een noodzaak om de komende jaren een grote hoeveelheid woningen bij te bouwen, om daarmee bij te dragen aan de oplossing van het woningtekort. Tot 2040 komen er nog ruim 250.000 woningen in de metropoolregio bij en groeit ook het aantal arbeidsplaatsen. Alleen al in Almere is een opgave van 65.000 tot 75.000 woningen gepland en in Lelystad 15.000 tot 20.000 woningen. Dat vraagt om een passende mobiliteitsopgave om de regio bereikbaar te houden. De bereikbaarheid van economische centra, bestaande en nieuw te ontwikkelen woongebieden staat nu al onder druk, doordat reistijden over de weg toenemen en het openbaar vervoer de groei van de mobiliteit niet kan verwerken. Ook de bereikbaarheid van economische centra voor het goederenvervoer neemt af. Met de verstedelijkings- en mobiliteitsopgaven staat daarnaast de leefbaarheid onder druk.

Knelpunten

Op de A27 tussen Almere en Eemnes staan regelmatig files. In de ochtendspits is dat met name in zuidelijke richting en in de avondspits in noordelijke richting. De verkeersprognoses laten zien dat de komende jaren de druk op deze weg verder zal toenemen door ruimtelijk-economische ontwikkelingen (zoals woningbouw) in de regio. Hierdoor nemen de fileproblemen op de A27 tussen knooppunt Eemnes en Zeewolde in beide richtingen verder toe. Knooppunt Eemnes functioneert niet optimaal. Dit veroorzaakt files op de A27 en de A1. Die grotere druk op de A27 leidt tot een verslechtering van de verkeersveiligheid op en om de A27 en leefbaarheid als gevolg van sluipverkeer in de omgeving van de A27, met name tussen Laren, Blaricum en Huizen.

Bestuurlijke afspraken

Het Rijk en de regio hebben tijdens het BO MORT november 2022 het volgende afgesproken:

  • Rijk en regio erkennen dat er tot 2040 een belangrijke woningbouwopgave in Flevoland is die ook leidt tot een grote mobiliteitsontwikkeling. Doel is deze woningbouwopgave tot 2030 zoveel mogelijk nabij stations te realiseren en (daarna) tot 2040 ook bij andere locaties in Almere, Lelystad en overig Flevoland. Dit leidt tot een forse mobiliteitsontwikkeling.
  • Rijk en regio zijn het met elkaar eens dat het traject A27 Eemnes – Zeewolde in de komende periode en vanaf 2030 een majeur mobiliteitsknelpunt vormt mede door de intensivering van de woningbouw.
  • Rijk en regio constateren dat er op dit moment onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn voor het MIRT project A27 knooppunt Eemnes-Zeewolde om de MIRT startbeslissing project A27 knooppunt Eemnes-Zeewolde nu te kunnen nemen.
  • Rijk en regio spreken af om in de komende periode de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en (auto)mobiliteit in en vanuit Almere en Flevoland te blijven volgen (binnen het MIRT proces) en uitgangspunten en mogelijkheden te bespreken om te komen tot het zo spoedig mogelijk starten van een MIRT Verkenning A27 Eemnes - Zeewolde en andere oplossingen voor de bereikbaarheidsopgave in Flevoland. Rijk en de regio houden het afgesproken budget van €29 mln. (inclusief BTW, prijspeil 2022 en inclusief regionale bijdrage van 25%) beschikbaar. Op de rijksbegroting blijft een bedrag van €22,9 mln. (inclusief BTW, prijspeil 2022) gereserveerd. 
  • Rijk en regio spreken af om de stand van zaken met betrekking tot het traject A27 Eemnes – Zeewolde tijdens het MIRT overleg van november 2023 opnieuw te agenderen.