De zomer is in aantocht, maar we zitten zeker niet stil binnen de verschillende programmalijnen van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. In dit artikel leest u welk werk al is verzet en hoe de aanloop naar het BO MIRT later dit jaar eruitziet.

Multimodaal toekomstbeeld 2040 MRA (MTB)

Wat betekent de verstedelijking binnen de MRA voor de netwerken van ov, wegen en fietspaden? En wat zijn dan de beste oplossingsrichtingen om prettig van A naar B te kunnen (blijven) reizen? Met het MTB brengen we dit in kaart, als vervolg op de Netwerkstrategie. De afgelopen tijden vonden werksessies plaats, een eerste integratieatelier en diverse interviews met directeuren. De Programmaraad heeft op woensdag 7 juli ingestemd met twee beleids- en twee netwerkvarianten. Deze worden nu verder uitgewerkt. In oktober worden de resultaten gepresenteerd aan de Programmaraad en komen de politiek-bestuurlijke keuzes op tafel. Dit in aanloop naar het BO MIRT van november.

Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp (ZWASH)

De programmalijn ZWASH werkt aan een goede balans tussen 92.400 nieuwe woningen en 125.000 arbeidsplaatsen in het zuidwesterlijk gebied van Amsterdam. De reservering vanuit het Groeifonds heeft geleid tot een wijziging in de aanpak. Parallel aan de Noord/Zuidlijn werken we door aan de deelopgave Ringlijn en de maatregelen op de weginfrastructuur.

Amsterdam Bay Area (ABA)

Met het MIRT-onderzoek ABA onderzoeken we hoe het gebied rondom het IJmeer, tussen Amsterdam-Oost/IJburg en Almere, kan blijven groeien én optimaal bereikbaar blijft. Deze zomer werken we verder aan het MIRT-onderzoek. De resultaten daarvan presenteren we in het najaar aan de Programmaraad.

Uitvoeringsagenda

De afgelopen periode konden partners en projecten in de MRA maatregelen aandragen voor de Uitvoeringsagenda 2022 – 2025. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen duotrekkers Asta van Droffelaar (Rijk) en Joost van Os (regio) hoe de programmering van de Uitvoeringsagenda tot stand komt. Het definitieve maatregelenpakket wordt later dit jaar vastgesteld in het BO MIRT. Verder heeft de Programmaraad besloten om nog sterker in te zetten op ‘spreiden en mijden’. Wat hiervoor nodig is aan (gedrags)maatregelen wordt komende periode uitgewerkt.

Uitwerking klimaatakkoord Mobiliteit: Regionaal Mobiliteitsprogramma

Hoe zorgen we dat de CO2-uitstoot van ons personen- en goederenvervoer vergaand vermindert? Om hier antwoord op te geven, bundelden Flevoland en Noord-Holland hun krachten. In een gezamenlijk Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) staan maatregelen om de mobiliteitsdoelen uit het Klimaatakkoord waar te maken: snel minder CO2-uitstoot en klimaatneutraal vervoer in 2050. Ook is de menukaart Duurzame Mobiliteit een onderdeel. Deze helpt om de juiste keuzes tussen de maatregelen te maken. Het RMP wordt uitgewerkt voor drie deelgebieden: Noord-Holland- Noord (NHN), de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Flevoland Noordoost (FL-NO). Dit gebeurt voor wat de MRA betreft als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB).

Bereikbare Steden

Met de aanpak Bereikbare Steden realiseren Rijk en regio samen 175.000 nieuwe woningen door het verdichten van negen stadsharten, waarvan zeven in de MRA. Wonen, mobiliteit, economie en klimaat komen samen in deze integrale aanpak. Een aantal kleinschalige projecten proberen we een plek te geven in de Uitvoeringsagenda voor de korte termijn. Deze zouden starten in 2022. Voor de periode daarna ontwikkelen we een adaptieve investeringsstrategie tot 2030.

Verstedelijkingsstrategie

Rijk en regio werken samen aan een Verstedelijkingsstrategie binnen de MRA, bestaande uit een verstedelijkingsconcept en een investeringsstrategie. Het tweede concept is uitgewerkt, waarbij is geconstateerd dat het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid niet de volledige mobiliteitsopgave dekt die nodig is. De Verstedelijkingsstrategie zal daarom invulling geven aan het resterende deel. Versie 2 van het verstedelijkingsconcept is voorgelegd aan de Raden en Staten voor bestuurlijke afstemming. Reacties worden verwerkt tijdens het zomerreces.