Lees in dit artikel meer over de 1,5 miljard die het Nationaal Groeifonds voor de doortrekking Noordzuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp heeft gereserveerd en over de besluitvorming van het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) Noord-Holland en Flevoland. In het RMP worden de afspraken voor mobiliteit uit het Klimaatakkoord uitgewerkt. Verder een korte update over de activiteiten van de verschillende programmalijnen van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Commissie groeifonds kent - onder voorwaarden- 1,5 miljard toe aan Noordzuidlijn 

Het MIRT onderzoek ZWASH (Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp) is vorig jaar afgerond. Bij het Bestuurlijk Overleg MIRT eind november werd duidelijk dat het vervolg – de MIRT verkenning – kan starten zodra er zicht is op voldoende financiële dekking voor de beoogde maatregelen. In november 2020 is hiervoor al een belangrijke stap gezet door de regio namelijk door al 1 miljard voor de OV-investeringen te reserveren. Voor wat betreft die financiële dekking heeft het kabinet het advies van het nationaal Groeifonds overgenomen om 1,5 miljard euro te reserveren specifiek voor het doortrekken van de Noordzuidlijn.

Om dat bedrag toegekend te krijgen moet er een aangepast voorstel bij de adviescommissie ingediend worden met hierbij een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) met positieve uitkomst en 1,5 miljard euro cofinanciering door Rijk en regio. 

Dat is natuurlijk goed nieuws en een heel goede eerste stap om te komen tot een schaalsprong in het openbaar vervoer, die nodig is om de enorme woningbouwopgave in de metropoolregio Amsterdam mogelijk te maken. Tegelijkertijd betekent dit dat we de aankomende maanden flink aan de bak moeten. 

Menukaart Duurzame mobiliteit

Verder staat voor deze maand de besluitvorming van het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) Noord-Holland en Flevoland op de agenda. Het RMP is ook onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. In het RMP worden de afspraken voor mobiliteit uit het Klimaatakkoord uitgewerkt.

Een van die uitwerkingen is een zogenoemde menukaart ‘Duurzame mobiliteit’. Dit instrument toont voor 20 maatregelen de vermindering van CO2-uitstoot, de kosten en de effecten op leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en geluid. Hiermee kunnen partners gemakkelijker keuzes maken over de verduurzaming van de mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland. Denk bijvoorbeeld aan het voortzetten van de werkgeversaanpak, het verder invoeren van zero-emissievoertuigen en -zones en ov- en fietsstimulering. Wordt vervolgd! 

Programmalijnen

Binnen de verschillende programmalijnen van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid wordt momenteel hard gewerkt aan de uitwerking van de bestuurlijke besluiten uit het MIRT en aan de plannen van aanpak die in januari door in het directeurenoverleg zijn vastgesteld. De projectgroepen zijn druk in gesprek met de belangrijkste stakeholders en worden hiervoor bijgestaan door een aantal adviesbureaus. Dit alles om in het najaar opnieuw goede beslisinformatie te kunnen voorleggen aan onze programmaraad en het bestuurlijke overleg MIRT (BO-MIRT). 

Meer weten?

Kijk hier om te lezen waar het programma dit jaar nog meer aan werkt.