Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2020 is een aantal belangrijke besluiten genomen, die we dit jaar verder uitwerken. Zo onderzoeken we een herontwerp van het wegennet rond Amsterdam. De kwartiermakersfase voor de MIRT-verkenning ZWASH is gestart, waar het uitbreiden van de Noordzuidlijn en het sluiten van de metro Ringlijn onderdeel van uitmaakt. En we ondersteunen werkgevers met het stimuleren van flexibel werken en slim reizen. Want door corona werken veel mensen thuis en reizen op andere manieren of momenten. Deze trend willen we vasthouden en zo het mobiliteitsgedrag structureel verduurzamen. Lees alles over de agenda van 2021 in dit artikel.

Multimodaal toekomstbeeld

Voor de programmalijn Multimodaal toekomstbeeld (voorheen: Netwerkstrategie) zijn er belangrijke knopen doorgehakt. Zo is besloten dat het regionale hoogwaardig openbaar vervoersysteem (HOV) wordt verbeterd en uitgebreid om ruimte te maken voor het (inter)nationaal spoornetwerk en voor de ontsluiting van nieuwe ontwikkelgebieden, zoals Amsterdam Bay Area. De metro gaat hierbij een belangrijke rol spelen.

Verder is afgesproken dat het (hoofd)wegennet rondom Amsterdam nader wordt onderzocht. Hiervoor wordt een herontwerp gemaakt. De fiets krijgt een veel grotere rol en er is afgesproken in te zetten op de ontwikkeling van hoogwaardige stedelijke en regionale hubs waar reizigers soepel kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel.

Zuidwest-West Amsterdam Schiphol Hoofddorp (ZWASH)

Ook de programmalijn Zuidwest-West Amsterdam Schiphol Hoofddorp (ZWASH) is weer een stap verder. De bestuurders hebben in november twee voorkeursalternatieven besproken: het doortrekken van de Noordzuidlijn tot Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metro Ringlijn tussen Amsterdam Centraal en Isolatorweg. Door het uitbreiden van het metronet worden reizigersstromen anders verdeeld over trein, bus en tram, waarmee meer ruimte ontstaat voor treinverkeer op het (inter)nationale netwerk. ZWASH zit nu in de zogeheten ‘kwartiermakersfase’: inhoudelijk en organisatorisch bereiden ze zich voor op de MIRT-verkenningsfase. Die start zodra er zicht is op 75% van de financiering.

Amsterdam Bay Area

In het onderzoek Amsterdam Bay Area is – naast aanpassingen aan de Hollandse Brug – gekeken naar de mogelijke effecten van een nieuwe metrolijn tussen Amsterdam en Almere, de zogenoemde IJmeerverbinding. Uitkomst is dat die een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, en ook ruimte creëert op het bestaande spoor. In 2021 wordt via het vervolg van het MIRT-onderzoek verder gewerkt aan de ontwikkelstrategie voor de oostflank van de MRA.

Uitvoeringsagenda

Komend jaar zijn veel activiteiten in de Uitvoeringsagenda gericht op het stimuleren van flexibel (thuis)werken en slim en gespreid reizen buiten de spits. Zo worden de positieve gedragsveranderingen die zijn ingezet door het coronavirus behouden en verankerd, ook na de pandemie.

Daarnaast is afgesproken in te zetten op de ontwikkeling van hoogwaardige stedelijke en regionale hubs waar reizigers soepel kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel. Tot slot wordt er verder gewerkt aan de lopende maatregelen, zoals fietsstimulering en (kleinschalige) infrastructurele ingrepen, waaronder station Lelylaan in Amsterdam en Spoorbaanpad in Almere. En aan de regionale uitwerking van het Klimaatakkoord Mobiliteit en de aanpak Bereikbare Steden.