Amsterdam Bay Area is pakweg het gebied tussen Amsterdam-Oost/IJburg en Almere, rondom het IJmeer. In de afgelopen jaren zijn er veel woningen gebouwd. Natuur, cultuur en water spelen hier een belangrijke rol, waardoor er veel gezinnen wonen. Het gebied heeft alles in zich om de komende jaren stevig door te groeien en te voorzien in een belangrijk deel van de ruimtebehoefte in de MRA. Het biedt kansen voor duurzame woningbouw en werkgelegenheid, en voor de versterking van het landschap en de natuur. In het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area wordt onderzocht hoe dit gebied kan groeien en toch bereikbaar kan blijven.

De Amsterdam Bay Area

Twee steden, dichtbij elkaar, omringd door natuur- en recreatiegebieden. De Bay Area rondom de Amerikaanse steden San Francisco en Oakland heeft een hoogstedelijk karakter waar water een belangrijke rol speelt. Het gebied tussen Amsterdam, Almere en het tussenliggende terrein rond de ‘baai’ van het IJmeer doet denken aan dit internationale voorbeeld en heeft daarom de titel Amsterdam Bay Area gekregen.

Integrale ontwikkeling biedt meerwaarde

In de Amsterdam Bay Area is ruimte voor zo’n 100.000 nieuwe woningen. Dit kan niet zonder investeringen in bereikbaarheid, natuur en ecologie. Ook ligt er een opgave om extra werkgelegenheid te creëren in en rondom Almere; ongeveer 40.000 arbeidsplaatsen. Voldoende nieuwe werkgelegenheid is een essentiële voorwaarde voor een goede balans in de stad en een evenwichtige gebieds- en mobiliteitsontwikkeling. Amsterdam Bay Area kan zo een grote bijdrage leveren aan het versterken van de hele Metropoolregio Amsterdam.

Amsterdam en Almere: twee steden, dichtbij elkaar, omringd door natuur- en recreatiegebieden.

MIRT-onderzoek en ontwikkelstrategie

In 2020 is in het eerste deel van het MIRT-onderzoek onderzocht wat de effecten zijn van verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in de Amsterdam Bay Area op het gebied van bereikbaarheid, natuur en ecologie. Daarnaast is onderzocht wat de economische groeimogelijkheden zijn, zoals bij Almere Pampus.

Voor een overzicht van alle resultaten tot nu toe en de besluiten die tijdens het BO MIRT in november 2020 zijn genomen, zie het rapport ‘Op weg naar een ontwikkelstrategie voor de Oostflank’. Hieronder lichten we de tussentijdse resultaten kort toe.

Keuzes op het gebied van bereikbaarheid

Bij de gebiedsontwikkeling van de Amsterdam Bay Area wordt ingezet op werken, wonen en voorzieningen in de buurt. Zo ontstaan er multimodale knooppunten. Hier komen bus, tram, trein, fiets en auto samen en kunnen mensen van de ene naar de andere vorm van vervoer overstappen. Het zijn vaak ook dynamische punten met veel bedrijvigheid. Hier ontmoeten mensen elkaar en zijn er vaak culturele, sportieve, medische of zakelijke voorzieningen.

Bij de ontwikkeling hiervan moet een aantal strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van ov- en weginfrastructuur. Die moeten ervoor zorgen dat het gebied zelf goed bereikbaar blijft, maar ook dat het mobiliteitssysteem in de gehele Metropoolregio Amsterdam blijft functioneren.

Weg en spoor

Uit de tussentijdse resultaten van het MIRT-onderzoek is duidelijk geworden dat de bestaande infrastructuur (weg, ov, fiets) de groei van het aantal inwoners en beoogde groei van de werkgelegenheid niet kan opvangen. Daarom is gekeken naar maatregelen die nodig zijn om de bereikbaarheid te kunnen garanderen, zoals nieuwe ov-verbindingen, wegmaatregelen en maatregelen die bijdragen aan een betere spreiding van de reizigers over de netwerken. Naast het versterken van de bestaande spoorverbinding over de Hollandsebrug is er ook gekeken naar een nieuwe metrolijn tussen Almere en Amsterdam, de zogeheten IJmeerverbinding.

IJmeerverbinding

De IJmeerlijn kan verschillende stations en locaties zoals IJburg, Almere Pampus en Station Zuid met elkaar verbinden, zodat de lijn voor veel reizigers aantrekkelijk is. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel mensen gebruik gaan maken van deze metrolijn, omdat deze goed aansluit op het Amsterdamse openbaarvervoernetwerk. Zo levert het een belangrijke bijdrage aan een duurzame ontsluiting van het gebied en verbetert de bereikbaarheid in de MRA. Ook creëert de IJmeerverbinding ruimte op het bestaande treinspoor, dat op dit moment overvol is. Hierdoor wordt ook de bereikbaarheid op nationaal niveau verbeterd.

Ecologie, natuur en werkgelegenheid

In het rapport zijn ook de uitkomsten te lezen voor de onderzoeken naar natuur, ecologie en werkgelegenheid terug te vinden. Belangrijk is dat ecologische kwaliteit van het IJmeer en Markermeer verbetert. Ook een goede landschappelijke inpassing is een aandachtspunt. In het tweede deel van het MIRT-onderzoek wordt gekeken hoe om te gaan met deze aandachtspunten. 

Vervolg MIRT-onderzoek in 2021

Het vaststellen van de tussentijdse resultaten is een eerste stap in de richting van de ontwikkelstrategie. Er is afgesproken dat er in 2021 nog enkele aanvullende onderzoeken plaatsvinden. Deze focussen zich met name op de wegverbindingen en de fasering van de maatregelen. Ook wordt in beeld gebracht op welke wijze de werkgelegenheidsontwikkeling in Almere een impuls kan krijgen en hoe maatregelen gefaseerd kunnen worden. Het streven is om eind 2021 de Ontwikkelstrategie Amsterdam Bay Area af te ronden.

Samen optrekken

Amsterdam Bay Area is een samenwerking van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en het Handelingsperspectief Oostflank MRA. Voor Amsterdam Bay Area is één gezamenlijke projectorganisatie opgezet. Besluitvorming vindt plaats in zowel de Programmaraad van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid als het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0. Ook wordt nauw opgetrokken met de Verstedelijkingsstrategie van de MRA en de Stuurgroep Markermeer-IJmeer.

Video

De Amsterdam Bay Area ligt tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het IJmeer. Het gebied doet denken aan de bay area tussen San Francisco en Oakland - twee steden, omringd natuur- en recreatiegebieden. In de Amsterdam Bay Area is ruimte voor duizenden nieuwe woningen en arbeidsplaatsen. En speelt daarbij een belangrijke rol in de verstedelijkingsopgave van de MRA. Bij de ontwikkeling is er veel aandacht voor duurzaamheid, natuur en voor hoe alles in het landschap past. Het is een ambitieuze opgave, waardoor we ook flink met de bereikbaarheid aan de slag moeten. 

Een oplossing daarvoor is het uitbreiden van het openbaar vervoer. Zoals het verbeteren van de bestaande spoorverbinding over de Hollandsebrug. Ook onderzoeken we een nieuwe metrolijn tussen Almere en Amsterdam. Die zorgt ook weer voor ruimte op het bestaande treinspoor, dat voor corona overvol was. Verder wordt ingezet op werken, wonen en voorzieningen in de buurt. Hiervoor komen er knooppunten. Reizigers kunnen hier makkelijk overstappen op bus, metro, tram, trein, fiets of auto. Alle opgaven worden in samenhang uitgewerkt en vormen de basis van de ontwikkeling van Amsterdam Bay Area. 

www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl