Het BO-MIRT van eind november wordt waarschijnlijk verplaatst naar januari. Hoewel we bij SBaB toewerken naar de besluitvorming in dit bestuurlijk overleg, betekent het niet dat we stilvallen. Integendeel, want de vaart blijft er lekker in, met een extra programmaraadvergadering in december. Programmamanagers Martijn Kas en Stijn Lechner blikken terug op de resultaten van de verschillende programmalijnen én kijken vooruit naar het einde van het jaar.

Een belangrijk tussenresultaat is het Multimodaal Toekomstbeeld 2040 (MTB). Hierin zijn de systeemkeuzes voor het multimodale netwerk uitgewerkt en zijn de beleidsmatige uitgangspunten beschreven om de gewenste verstedelijking te ondersteunen. Stijn: ‘Het MBT wordt steeds spannender. We hebben nu een integraal beeld van de mobiliteit die het gevolg is van de verstedelijking die we ambiëren.’

Martijn noemt een voorbeeld: ‘Het MTB zegt: als we de verstedelijkingsopgave echt willen realiseren, en je wilt de boel draaiend houden, dan moeten we inzetten op het afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei. Dan hebben we het dus over maatregelen als anders betalen voor mobiliteit, strenger parkeerbeleid, parkeernormen regionaal harmoniseren: is daar voldoende draagvlak voor? Ik ben heel benieuwd; we kunnen er na de programmaraad van december hopelijk meer over zeggen.’ Lees meer over de relatie tussen de verstedelijkingsstrategie en het MTB.

Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp

Martijn: ‘De programmalijn ZWASH levert in januari 2022 aanvullende beslisinformatie op bij het Nationaal Groeifonds voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp.’ Het gaat om gedetailleerde informatie als een MKBA voor de projectalternatieven en berekeningen van de effecten op het bbp. Ook wordt doorgewerkt aan het onderzoek voor het sluiten van de Ringlijn en maatregelen op de weginfrastructuur. Lees het uitgebreidere artikel over ZWASH in deze nieuwsbrief.

Amsterdam Bay Area

Het MIRT-onderzoek voor de Amsterdam Bay Area bevindt zich in de afrondende fase, vertellen de programmamanagers. Stijn: ‘Er wordt gewerkt aan een brede ontwikkelstrategie voor de gebiedsontwikkeling op het gebied van bereikbaarheid, natuur, ecologie en recreatie. We maken ook plannen voor de governance en bekostiging. En we werken aan een samenhangend maatregelenpakket voor de komende 10 jaar dat past bij de actuele uitdagingen in het gebied; de no-regretmaatregelen. De programmaraad besluit naar verwachting in december of het MIRT-onderzoek hiermee kan worden afgerond.’

Uitvoeringsagenda

De afgelopen maanden werd de programmering van de Uitvoeringsagenda 2022-2025 uitgewerkt. Samen met de partners is een longlist van kansrijke maatregelen samengesteld. Dit resulteert in een Uitvoeringsagenda die zowel gedrags- als inframaatregelen bevat. Vooruitlopend hierop maken we dit najaar afspraken om de gedragsaanpak te kunnen voortzetten in 2022. De financiering van infrastructurele maatregelen is voor 2022 nog onzeker, vanwege de beperkte financieringsmogelijkheden.

50 nieuwe werkgevers verwelkomd

“Een mooie mijlpaal bij de Uitvoeringsagenda is de feestelijke bijeenkomst eind september over de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen”, vindt Martijn. Maar liefst 50 nieuwe werkgevers hebben zich afgelopen jaar aangesloten bij deze samenwerking. Er zijn nu 70 werkgevers actief waar samen zo’n 100.000 mensen werken. Nieuwe werkgevers zijn onder meer Arcadis, Heineken, CRBE, Bunge Loders Croklaan, Mc Donalds Nederland, EMG Nederland, de gemeenten Haarlemmermeer en Zaanstad en de onderwijsinstellingen Hogeschool en Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Lees de terugblik of bekijk de video.

HOV tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord

De Vervoerregio Amsterdam werkt samen met de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en de Provincie Noord-Holland aan een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Zaandam en Amsterdam-Noord: HOV ZaanIJ. De programmaraad heeft besloten om het HOV-Zaan IJ project toe te voegen aan het programma. Meer informatie hierover volgt in een latere fase.

Nieuw regeerakkoord

Ook bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid kijken we reikhalzend uit naar de inhoud van het regeerakkoord. Stijn: ‘De woningbouwambitie staat er ongetwijfeld in, maar wordt er ook voldoende rekening gehouden met de infrastructuur- en bereikbaarheidsmaatregelen die nodig zijn om deze verstedelijking te realiseren? Dat is spannend, want dit gaat links- of rechtsom veel invloed hebben op ons programma.’ Martijn: ‘Het risico is dat er wel geld komt om woningen te bouwen, maar dat de bijbehorende bereikbaarheidsmaatregelen uitblijven of niet toereikend zijn. Duidelijkheid is essentieel voor ons.’