Binnen de programmalijn Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp (ZWASH) werken Rijk en Regio samen aan de uitwerking van drie verschillende deelopgaven: het doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, het sluiten van de metroringlijn tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal en onderzoek naar wegmaatregelen. Wat gebeurt er zoal en wie zijn de mensen achter ZWASH?

Doortrekken Noordzuidlijn

Sinds het advies van het Nationaal Groeifonds om 1,5 miljard euro te reserveren voor het doortrekken van de Noordzuidlijn is er door het projectteam samen met partners RHDHV, BCI, MUST en Ecorys gewerkt aan de verdere inhoudelijke onderbouwing en business case van het project. Een van de belangrijkste onderdelen van deze uitwerking is een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). De uitwerking hiervan nadert de afronding en wordt uiterlijk begin januari 2022 samen met een voorstel voor financiële dekking, ingediend bij de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds. Bij de uitwerking van de MKBA betrekt het projectteam verschillende experts en heeft er onder andere een dwarskijkerssessie met wetenschappers plaatsgevonden.

Sluiten metroringlijn

De verdere uitwerking van de deelopgave sluiten metroringlijn tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal staat ondertussen niet stil. Zo wordt er onder andere gewerkt aan een nota van uitgangspunten en een probleemanalyse met hierin een actualisatie van bereikbaarheidsknelpunten en daarnaast een selectie van kansrijke projectalternatieven. Doelstelling is dit begin volgend jaar gereed te hebben.

Wegmaatregelen

In de afgelopen periode is er gewerkt aan het vervolgonderzoek naar de wegmaatregelen. Hierin is verder gekeken naar de resterende knelpunten uit het eerdere MIRT-onderzoek op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet. In het najaar wordt dit onderzoek afgerond en ter vaststelling aangeboden aan het directeurenoverleg van Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid.

De mensen achter ZWASH

Zoals de brede opgave al doet vermoeden, kent het kernteam ZWASH een dito samenstelling vanuit de verschillende betrokken overheden. En nu het werken op kantoor weer mogelijk is, ontmoet het team elkaar iedere week in Amsterdam.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op de webpagina van ZWASH.

Van links naar rechts: Lars Wouters (overall projectmanager), Renie Hylkema (communicatieadviseur), Arnoud Mouwen (projectleider deelopgave Noordzuidlijn), Harold Topper (omgevingsmanager), Bart Heinz (overall projectmanager, projectleider deelopgaven metroringlijn en Weg), Bas Schimmel (projectleider deelopgave Noordzuidlijn), Rob Sturm (projectleider deelopgave ruimtelijke ontwikkeling economische zaken), Micha Sijtsma (projectleider deelopgave metroringlijn),  Gabriela Keppels (projectsecretaris).