De Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit hard. En die groei zal de komende jaren blijven doorzetten. Tot 2040 komen er 250.000 woningen bij en groeit de werkgelegenheid met 230.000 arbeidsplaatsen. Hiervan worden al 175.000 woningen tot 2030 gebouwd. Dat betekent ook wat voor hoe we ons bewegen in de regio. De nieuwe programmalijn Verstedelijking en Mobiliteit houdt overzicht over alle bereikbaarheidsvraagstukken die onderdeel zijn van de verstedelijkingsopgaven voor de MRA.

Duurzaamheid en brede welvaart

Behalve dat er meer woningen gebouwd worden en de werkgelegenheid in de MRA de komende jaren groeit, staan we ook voor de uitdaging om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten. Daarnaast is brede welvaart een belangrijk uitgangspunt bij alle bereikbaarheidsmaatregelen die we nemen. Als het gaat om wonen in de MRA stellen Rijk en regio voorop dat het fijn moet blijven om te wonen, werken, studeren, spelen, sporten én reizen in de regio.

Samenhangende afspraken en uitvoering

Hoe zorgen we ervoor dat we ons ook in 2030, als de regio drukker is geworden, kunnen blijven verplaatsen? Hiervoor zijn samenhangende afspraken en uitvoering nodig. Binnen de programmalijn Verstedelijking en Mobiliteit coördineren en signaleren we, leggen we verbindingen met andere programma’s en leveren we input voor de NOVEX MRA. Het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) geeft hierbij een kader voor een samenhangende uitvoering van de verstedelijkings- en bereikbaarheidsafspraken.

Verstedelijking en bereikbaarheid op elkaar afstemmen

De uitdaging voor Rijk en regio is dan ook om de verstedelijking en bereikbaarheid goed op elkaar af te stemmen. Aan de ene kant zijn investeringen in bereikbaarheid en mobiliteit nodig vanwege de nieuwe woningen die gebouwd worden en de werkgelegenheid die groeit. Aan de andere kant zijn bereikbaarheidsmaatregelen ook nodig om werkgelegenheid mogelijk te maken op de plekken waar mensen (gaan) wonen. Daarom is het belangrijk om goed in kaart te hebben voor welke verstedelijkingsopgaven we staan en waar we in moeten investeren.

Op lokaal niveau

Hierbij wordt ook gekeken hoe de landelijke kaders op lokaal niveau toegepast kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van het landelijk beleid om meer personenvervoerhubs te gaan creëren, zodat reizigers gemakkelijker kunnen overstappen van de ene naar de andere vervoerwijze en niet meer rechtstreeks met de auto de stad in hoeven. Voor de MRA gaat het om het programma Bereikbare Steden en de drie grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties, MRA Oost, MRA West en Havenstad.

Wat gaat de programmalijn doen?

Bereikbare Steden

In 2022 zijn in de BOL en BO MIRT versnellingsafspraken gemaakt over de WoMo-middelen. Dat zijn de investeringen die zijn afgesproken om infrastructuurmaatregelen te kunnen aanleggen. Denk aan een fietspad of het opnieuw inrichten van een busstation. Deze vallen binnen de MRA onder andere binnen het programma Bereikbare Steden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor mobiliteitspakketten in de drie grootschalige verstedelijkingsgebieden.

Afstemming Oostflank

Onder de afstemming Oostflank valt in ieder geval het op de agenda zetten van de bereikbaarheidsafspraken uit het BO MIRT over het grootschalige verstedelijkingsgebied in het DO Oostflank.

Bereikbaarheidsonderzoek Lelystad Zuid

Onder de vlag van SBaB voeren de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad het Bereikbaarheidsonderzoek Lelystad Zuid. Daarin wordt onderzocht welke bereikbaarheidsmaatregelen nodig zijn om grote aantallen woningbouw in Lelystad mogelijk te maken.

Pilot programmatische bekostiging

In de pilot programmatische bekostiging wordt onderzocht hoe middelen verschoven kunnen worden binnen een bepaald gebied (in de grootschalige NOVEX woningbouwlocaties) en tussen bepaalde vervoerwijzen met zo min mogelijke administratieve lasten als dat tussentijds beter blijkt te werken. Hiervoor verkent de pilot de mogelijkheden binnen de zogenaamde doeluitkeringen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de nieuwe programmalijn Verstedelijking en Mobiliteit? Kijk dan op onze website.