Het projectteam ZWASH heeft de afgelopen periode gewerkt aan de inhoudelijke onderbouwing voor de commissie van het Nationaal Groeifonds ‘doortrekken Noordzuidlijn’. Daarnaast heeft het team de bereikbaarheidsknelpunten voor het ‘sluiten van de Ringlijn’ geactualiseerd en onderzoek gedaan naar de knelpunten op het wegennet en het oplossend vermogen van mogelijke maatregelen. In de komende periode zal voor zowel de Noordzuidlijn als de Ringlijn gewerkt worden aan de mogelijke start van de MIRT-verkenning in het eerste kwartaal van 2022.

Nationaal Groeifonds
Na het advies van het Nationaal Groeifonds om 1,5 miljard euro te reserveren voor het doortrekken van de Noordzuidlijn, heeft het projectteam een inhoudelijke onderbouwing en business case uitgewerkt. Eén van de belangrijkste onderdelen is een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Hoewel er maar zeer beperkt de tijd was om dit te onderzoeken is het toch gelukt om op tijd de gevraagde gegevens op tafel te leggen.

Uit deze MKBA blijkt dat het projectalternatief met een doorgetrokken Noordzuidlijn tot Hoofddorp de beste keuze is. In het scenario ‘Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ leidt dit alternatief tot een positieve baten/kostenverhouding en een positief effect op de economische groei (het bruto binnenlands product). Dit zijn twee van de drie voorwaarden van het Groeifonds om in aanmerking te komen voor de definitieve toekenning van het gereserveerde budget. Het aangepaste voorstel is inmiddels ingediend bij het Groeifonds. Meer informatie is te vinden op de website van SBaB.

Rijk en regio werken gezamenlijk aan een voorstel voor het derde criterium: een co-financieringsbod voor de overige 50% van de aanlegkosten. Op 2 december vond hierover een bestuurlijk overleg plaats waar zowel de inhoudelijke onderbouwing als het financiële voorstel zijn besproken. 

Coalitieakkoord
Ook in het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' is het doortrekken van de Noordzuidlijn opgenomen. Daarin is te lezen dat de rijksoverheid incidenteel 2,5 miljard euro reserveert voor de drie infraprojecten uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds: de Noorzuidlijn, de Oude Lijn en Brainport Eindhoven. Dit wordt toegevoegd aan het mobiliteitsfonds. Aangezien het akkoord nog niet definitief is, is het voorstel voor de Noordzuidlijn wel volgens planning (17 december) ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

Wegmaatregelen
Het onderzoek heeft goed inzicht gegeven in toekomstige knelpunten en het effect van diverse maatregelen op de weginfrastructuur. Besluitvorming over het vervolg van deze maatregelen wordt gekoppeld aan het traject Multimodaal Toekomstbeeld 2040, waarbij eerst richting wordt gegeven aan de besluiten die betrekking hebben op de gehele MRA. Deze koppeling is voorgelegd aan de Programmaraad SBaB van 17 december en de Programmaraad heeft ingestemd.