Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp blijkt opnieuw het meest effectief in het oplossen van (inter)nationale en regionale knelpunten in bereikbaarheid. Ook maakt het extra woningbouw en arbeidsplaatsen mogelijk. In april 2021 nam het kabinet het advies van het Nationaal Groeifonds* over om 1,5 miljard euro te reserveren voor het doortrekken van de metrolijn naar Hoofddorp. Rijk en regio hebben naar aanleiding van dit advies een verdiepend onderzoek gedaan naar de metro oplossing en deze vergeleken met alternatieve oplossingsrichtingen zoals trein en bus. Om het bedrag toegekend te krijgen is een aangepast voorstel nodig met een positief Maatschappelijk Kosten en Baten resultaat en perspectief op cofinanciering. Dat voorstel* is nu ingediend.

Knelpunten en ambities
De Schipholspoortunnel is één van de belangrijkste knelpunten voor het nationale spoornetwerk. Ook is het op station Schiphol Airport enorm druk. Om onveilige situaties op de perrons te voorkomen is het nodig de reizigersstromen te reguleren. Deze problemen bestaan nu al en worden in de toekomst groter. Alle prognoses wijzen erop dat de vraag naar openbaar vervoer in de MRA-regio sterk gaat groeien. Rijk en regio zetten daarnaast in op ontwikkeling van grote aantallen nieuwe woningen en werklocaties op de Zuidas, het Schinkelkwartier en de stationsomgeving van Hoofddorp, wat leidt tot nog meer vervoersbewegingen. De aanwezigheid van hoogwaardig openbaar vervoer in de corridor Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp is daarom noodzakelijk.

Onderzoeksresultaten
In het onderzoek zijn meerdere oplossingsrichtingen onderzocht en de mate waarin ze bijdragen aan het duurzaam oplossen van de knelpunten en het realiseren van de ambities op het gebied van wonen, werken en ontwikkeling van het nationale spoor en internationale treinen. Het gaat om oplossingen met metro, bus en een nieuwe spoortunnel voor de trein. Het investeren in het doortrekken van de Noord/Zuidlijn van station Amsterdam Zuid tot Hoofddorp blijkt de beste keuze. Daarnaast levert de metro een aanzienlijke verbetering op voor de regionale bereikbaarheid en is meer internationaal treinverkeer mogelijk. Hierdoor kan het gebied uitgroeien tot dé internationale entree van Nederland.

Baten hoger dan kosten
Het saldo van maatschappelijke baten en kosten (het welvaartseffect) is voor de metro positief. Weliswaar moet er ruim 3 miljard Euro worden geïnvesteerd, maar het project levert maatschappelijk meer op dan het kost. In absolute termen bedraagt het positieve saldo 2,5 miljard euro netto contant. De reistijdbaten vormen het grootste deel van de baten en is er een positief exploitatieresultaat. Ook draagt het doortrekken van de metro positief bij aan het bruto binnenlands product van Nederland. Uitgevoerde gevoeligheidsanalyses op de uitgangspunten van de MKBA laten zien dat de welvaartseffecten robuust zijn. De onderzoeksrapporten zijn te lezen rechts op projectpagina van ZWASH onder het kopje documenten. 

 

Start MIRT-verkenning
Naar verwachting maakt het Nationaal Groeifonds in het voorjaar de resultaten van de beoordeling bekend. Bij een positieve beoordeling van het voorstel kan het gereserveerde bedrag worden toegewezen. Met de toewijzing van het gereserveerde bedrag en het perspectief op cofinanciering kan de MIRT-verkenning naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp van startgaan. Daarnaast blijven Rijk en regio met elkaar in gesprek over het sluiten van de Amsterdamse metroringlijn (Isolatorweg – Amsterdam Centraal). 

* Ook in het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' is het doortrekken van de Noordzuidlijn opgenomen. Daarin is te lezen dat de rijksoverheid incidenteel 2,5 miljard euro reserveert voor de drie infraprojecten uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds: de Noorzuidlijn, de Oude Lijn en Brainport Eindhoven. Dit wordt toegevoegd aan het mobiliteitsfonds. Aangezien het akkoord nog niet definitief is, is het voorstel voor de Noordzuidlijn wel volgens planning (17 december) ingediend bij het Nationaal Groeifonds.