Precies een jaar na de eerste lockdown waardoor ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderde, stond de rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel geheel in het teken van bereikbaarheid. Wethouder Egbert de Vries en gedeputeerde Jan de Reus (beide lid van de Programmaraad) en directeuren Senta Modder en Bregje van Beekvelt deelden hun lessen en toekomstbeelden. Ook was er expliciet de oproep aan mede-overheden om ook werk te maken van flexibel werken en slim reizen en mee te doen aan de samenwerkingsovereenkomst.

‘We moeten niet vergeten dat we een jaar geleden nog met de handen in het haar zaten omdat het openbaar vervoer uitpuilde en er regelmatig kwesties waren rondom fileproblematiek’, opende Egbert De Vries de uitzending. ‘Er is nu niet veel verkeer door corona, maar dat komt weer terug. Dus laten we nu juist de tijd pakken om samen te bouwen aan bereikbaarheid.’


Dat de coronasituatie kan helpen bij een nieuwe balans in woon-werkverkeer, beaamde gedeputeerde De Reus: ‘Ik hoop dat ik straks de afweging kan maken of ik naar kantoor ga of thuis werk. Je moet wel mensen kunnen zien. Egbert is nu een half jaar bezig als wethouder, maar we hebben elkaar net in deze studio voor het eerst live gezien!’

Polycentrisch verstedelijken

De heren spraken ook over de grote woningbouwopgave voor Amsterdam Bay Area: tussen Amsterdam-Oost en Almere worden de komende jaren circa 100.000 woningen gebouwd. De Reus: ‘Dat betekent ontzettend veel voor het gebied. Er kan niks meer bij over de bestaande spoorverbinding, dus dat betekent dat je naar andere mogelijkheden moet kijken.’

Hij vervolgt: ‘In de verstedelijkingsstrategie hebben we het over ‘polycentrische verstedelijking’. Dat betekent dat we niet alleen Amsterdam ontwikkelen, maar ook de grote steden daaromheen. De beste oplossing voor alles is de spreiding van werkgelegenheid, dan verminder je de pendel qua vervoer. Maar we weten ook dat Amsterdam op dit vlak trekt als een magneet. Studies wijzen uit dat je maximaal 10% van de werkgelegenheid zou kunnen beïnvloeden. Dus we moeten ook realistisch zijn over dat er een pendel op gang komt, en dat moeten we zo goed mogelijk faciliteren.’

Multimodaal toekomstbeeld 

Bregje van Beekvelt (directeur netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat WNN) beantwoordde de kijkersvraag of investeren in het wegennet nog wel nodig is als mensen zich ook op andere manieren kunnen verplaatsen. 

‘Ja. We willen heel graag duurzame mobiliteit, maar we kunnen er niet omheen dat we ook het wegennet moeten aanpakken om gesteld te staan voor de enorme groei die ons te wachten staat. In de MRA bekijken we of we met een tweede ring – dan kun je denken aan de A9, A5, A10 Noord – het doorgaand- en bestemmingsverkeer kunnen ontvlechten. Dus verkeer dat niet in Amsterdam hoeft te zijn, langs de stad leiden. We onderzoeken hoe deze verkeersstromen zich ontwikkelen bij verschillende scenario’s.’

Samenwerken tussen stad en snelweg

De Vries sloot hier als wethouder van Amsterdam op aan: ‘We sturen er actief op dat de stad ook leefbaar en veilig blijft. Dus we proberen de stad enigszins autoluw te houden, omdat het anders ook gewoon niet past. Wat wij in de stad doen, heeft effect op wat er op de snelwegen gebeurt. Daarom is het zo belangrijk dat we er samen aan werken.’ Van Beekveld: ‘We werken daarom ook aan de ov-kant en de fijnmazigheid ervan. Hoe netwerken samenhangen, en we kijken naar goede overstappunten zodat mensen ook een deel van de reis met de auto, het ov, fietsend of lopend kunnen doen.’

Reisgedrag veranderen

Senta Modder (Afdelingshoofd Kennis & Kaders bij de gemeente Amsterdam), schoof aan om te praten over het aanpassen van ons reisgedrag: ‘Als je 1 à 2 dagen in de week thuiswerkt, zijn de files weg en is er genoeg zitplek in de trein. Corona biedt in dit opzicht kansen om duurzame mobiliteit te ontwikkelen.’

Ze vervolgt: ‘Mede gedreven door de anderhalvemetersamenleving zijn we afspraken gaan maken met onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties en vervoerders. Op basis van data hebben we gekeken waar knelpunten zitten. De grote vraag is nu: hoe gaan we dit bestendigen? We hebben hiervoor al ondertekende intentieverklaringen met scholen en grote werkgevers. Dat willen we uitbreiden. Zodat het gewoner wordt dat we van elkaar leren. Met de gebiedsaanpakken van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid kunnen partijen elkaar goed vinden en samen de volgende stap zetten.’  

Mix van thuis en op locatie

Rein Aarts, directeur van duurzaam mobiliteitsadviesbureau Breikers, liet zien dat de toekomst wat dat betreft hoopgevend is: ‘We hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst en willen met werkgevers een goede mix vinden van thuiswerken, naar je locatie buiten de spits en op een slimme en duurzame manier. Werkgevers merken nu bijvoorbeeld dat ze minder reiskosten maken, terwijl werknemers aangeven dat ze 2 à 3 dagen thuiswerken in de week ook heel fijn vinden. We hebben een jaar lang in de praktijk geleerd hoe dat werkt. Steeds meer partijen willen aan de slag om de voordelen van flexibel werken ook echt in de organisatie te borgen. En daar helpen we ze bij.’

Oproep aan overheden: doe ook mee met flexibel werken en slim reizen 

Rein deed verder nog de oproep aan de overheden in de MRA om zelf ook aan de slag te gaan met flexibel werken en slim reizen en dus om mee te doen aan de samenwerkingsovereenkomst. Breikers en de gebiedsaanpakken in de MRA helpen daarbij!  

Ook de kijkers werden gevraagd hoe vaak zij na corona zouden willen blijven thuiswerken. 35 procent van de stemmende kijkers gaf aan dat graag 3 dagen te willen blijven doen.

Regionale winnaar (thuis)werkgever-award

Verder was Timo Krenn van Kartent te gast. Het bedrijf die de regionale (thuis)werkgever-award won van mobiliteitsplatform Zo Werkt Het. Timo: ‘We merkten hoe lastig het eigenlijk is met een klein team - waarmee je normaal dicht bij elkaar zit - toch thuis te werken zonder dat iemand zich buitengesloten voelt.’ Ook vertelde Timo wat ze gedaan hebben om de betrokkenheid te houden.