In de programmalijn Multimodaal Toekomstbeeld wordt de samenhang tussen de verschillende vervoersmethoden en de transitie naar een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem in de Metropoolregio Amsterdam uitgewerkt. Hiervoor was er een werkatelier met alle betrokkenen en maatschappelijk organisaties om hen bij te praten en input op te halen. In dit interview praten projectmanagers Jeroen Laro (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Ivo Frantzen (gemeente Amsterdam) ons bij. 

Eind 2020 is er tijdens het BO MIRT besloten om een Multimodaal Toekomstbeeldbeeld (MTB) op te stellen als vervolg op de Netwerkstrategie. In dit MTB wordt een aantal thema’s verder onderzocht, zoals de potentie van de fiets, het uitbreiden van het hoogwaardig openbaar vervoer, gedragsverandering en mobiliteitstransitie en het creëren van hubs. Op 3 juni werd in dit kader het eerste online atelier van dit jaar gehouden om samen met de partners van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en maatschappelijke organisaties zoals de ANWB, Rover en TLN in gesprek te gaan over de thema’s en oplossingen.

Input ophalen

‘Doel van dit atelier was om input op te halen en de mensen mee te nemen in het proces,’ legt Jeroen uit. ‘Waar komen we vandaan? Het Multimodaal Toekomstbeeld is een vervolg op de Netwerkstrategie – welke keuzes zijn daar gemaakt? En waar werken we nu naartoe met het MTB 2040? Ook was het belangrijk om input op te halen op de zaken die nu uitgewerkt worden. Zo kijken we nu onder meer naar verschillende netwerkvarianten voor het hoofdwegennet en brengen we de mogelijke beleidsknoppen in beeld binnen de mobiliteitstransitie.’

Aandachtspunten

Nadat het proces in vogelvlucht werd toegelicht, gingen de deelnemers in break-out-rooms uiteen. Per groep kregen ze een toelichting op de verschillende thema’s binnen het Multimodaal Toekomstbeeld. Vervolgens mochten de deelnemers nadenken over de integratie van de verschillende modaliteiten. Ivo: ‘We hebben de groepen gevraagd om aandachtspunten voor een betere integratie van modaliteiten en goede voorbeelden aan te dragen. Hoe zien zij het voor zich? Wat zijn volgens hen de aandachtspunten? Dit leverde ontzettend goede en positieve input op!’ 

Systeemkeuzes

Hierna was het woord aan Thomas Straatemeier van Goudappel. Ivo: ‘Hij lichtte toe hoe we willen komen tot een Multimodaal Toekomstbeeld, waarin de verschillende modaliteiten samenkomen. Hiervoor werken we momenteel twee varianten uit. Gaan we verkeer aan de rand of juist verder weg van de stad opvangen in hubs? Ontwikkelen we meerdere compacte dus kleinere hubs, of zetten we in op enkel grote? In hoeverre zetten we in op de mobiliteitstransitie, dus gedragsverandering zoals meer thuiswerken, gespreid reizen en betalen naar gebruik? En wat wordt de functie van de ring A10? Puur voor lokaal verkeer of juist ook doorgaand en regionaal verkeer? Deze zogeheten systeemkeuzes zijn heel belangrijk en we horen daarom graag de mening van ‘buitenaf’.’

Vervolg

‘De opbrengst van deze bijeenkomst en de keuzes die voorliggen worden binnenkort besproken in het directeurenoverleg’, zegt Jeroen. ‘In de zomer is er dan tijd om de twee varianten verder uit te werken en door te rekenen. Na de zomer komt het team met aangescherpte uitwerkingen bij deze groep belanghebbenden terug. De planning is dat er dit najaar aan de Programmaraad en tijdens BO MIRT 2021 een Multimodaal Toekomstbeeld wordt voorgelegd, dat richtinggevend en op punten ook agenderend is om de regio in de toekomst bereikbaar te houden.’

Filmpje over programmalijn Multimodale Toekomstbeeld

Wat hebben de keuzes op het gebied van verstedelijking voor invloed op de netwerken van openbaar vervoer, wegen en fietspaden in de MRA? Wat betekent dit voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van nieuwe woonwijken en drukke werkgebieden? Ook als we na corona vaker blijven thuiswerken. En wat zijn dan de oplossingsrichtingen, zodat mensen op een prettige manier van A naar B kunnen blijven reizen, ongeacht of ze naar Purmerend of Parijs gaan. De beste keuzes werken we uit in het zogeheten Multimodale Toekomstbeeld. De rode draad is het verbeteren van de deur-tot-deur reis. Wil je meer weten? Lees dan hier verder en kijk ook het twee minuten filmpje.