De programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit is een van de twee actieprogramma’s van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. De programmalijn is nu bijna twee jaar onderweg. Tijd voor het opmaken van de tussenstand: hoe heeft S&DM zich ontwikkeld? En wat staat er de komende periode op het programma? Projectmanager Nick Verveen: “We gaan heel gericht kijken wat we in de aangewezen gebieden kunnen betekenen.”

De programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit stimuleert de transitie naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem. De maatregelen binnen deze programmalijn richten zich op gedragsverandering naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem en zijn in te delen in vier thema’s: werkgeversaanpak, fiets, logistiek en Smart Mobility. Er wordt voortgebouwd op de kennis die tijdens het programma Beter Benutten is opgedaan.

Meer samenhang

Nick: “Klopt, we hebben de waardevolle ingrediënten van de Beter Benutten-aanpak behouden en verder doorontwikkeld. Daarmee hebben we een duidelijke plek verworven in het programma. Waar het bij Beter Benutten echt ging over bereikbaarheid, kijken we nu breder: wonen, werken, recreëren. Er is meer samenhang in wat we doen: we kijken naar wat er nodig in de verschillende gebieden – zoals op de Zuidas of rondom Schiphol - en vandaaruit zoeken we naar draagvlak om maatregelen te realiseren.” 

Integraal kijken naar gebieden

Wat staat de komende periode op het programma? Nick ziet verschillende ontwikkelingen: “Er is vanuit de programmaraad een aantal gebieden aangewezen waar we ons programmabreed op gaan richten, dus ook vanuit Slimme en Duurzame Mobiliteit. Denk aan Groot Schiphol waar 66.000 mensen aan het werk zijn. Of aan de Zuidas waar ook veel mensen werken, maar waar tevens een enorme woningbouwambitie is. Elk gebied heeft een eigen profiel. We gaan heel gericht kijken wat we in deze gebieden kunnen betekenen.”

Naast de gebieden in de ‘internationale as’ gaat Slimme en Duurzame Mobiliteit ook meekijken bij mogelijk te starten MIRT-studie. Nick: “Dat is winst, want dan kunnen onze praktijkervaringen worden meegenomen in de MIRT-onderzoeken en planuitwerkingen. Bijvoorbeeld over deelmobiliteit. Zodat mensen als ze gaan verhuizen naar een nieuwe wijk niet genoodzaakt zijn om een auto aan te schaffen. Of: wat zouden we extra moeten aanbieden als we kiezen voor lage parkeernormen in een wijk?” 

Naar elkaar toe groeien

Een andere ontwikkeling is de steeds nauwere samenwerking met de programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid. Deze programmalijn voert infrastructurele maatregelen uit, zoals de aanleg van P+R’s, verbeteren van fysieke verbindingen of het uitbreiden van stallingscapaciteit. Nick: “Onze programmalijnen opereren steeds meer in het verlengde van elkaar, want we zien dat de maatregelen in beide programma’s elkaar versterken. Als Stedelijke Bereikbaarheid bijvoorbeeld inzet op een nieuwe ov-verbinding, dan is het heel logisch om daar in de werkgeversaanpak aandacht aan te schenken. Dat doen we steeds meer in samenhang; de programmalijnen groeien naar elkaar toe. Vanaf 2020 gaan beide programmalijnen dan ook door als één uitvoeringsprogramma. 

Uitwerking klimaatakkoord 

Nieuw is bovendien dat de regionale uitwerking van het Klimaatakkoord voor de MRA wordt meegenomen in de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit. Hiervoor werken Vervoerregio, gemeenten, provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat en IenW samen. Nick: ”Er is veel overlap tussen de potentiële maatregelen van het klimaatakkoord en wat wij doen. Denk aan onderwerpen als milieuzones, elektrische auto’s of laadinfra. Dus die regionale uitwerking krijgt een plek in ons uitvoeringsprogramma. We starten in 2020 met het startpakket, zoals het verduurzamen van het wagenpark van de overheden en het uitvoeren van de gemaakte green deals. Dingen waar we al direct mee aan de slag kunnen. Parallel daaraan werken we een meerjarenprogramma uit.” 

Krachtenbundeling Smart Mobility

Slimme en duurzame mobiliteit gaat over de transitie naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem. Nick: “Om dat systeem te realiseren is data nodig. We willen volgend jaar beter zicht krijgen op welke data we als samenwerkende overheden hebben en hoe we die kunnen gebruiken om slimme services te ontwikkelen. Daar is nog een wereld te winnen. In de krachtenbundeling Smart Mobility willen we hier in 2020 extra op inzetten. Ik ben heel benieuwd hoe ver we daarmee gaan komen volgend jaar.”   

Meer weten over Slimme en Duurzame Mobiliteit? Lees hier verder.