Het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area 2020-2021 is in februari 2022 vastgesteld in de Programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). In dit onderzoek is de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area als integrale woningbouw en werkgelegenheidslocatie onderzocht. Hierbij hebben toekomstbestendigheid, bereikbaarheid, natuur en ecologie een grote rol. Komende periode worden er op delen verdiepende studies gedaan. Samen met de dan beschikbare informatie wordt bepaald of er aanleiding is voor het zetten van een volgende stap.

Amsterdam Bay Area is pakweg het gebied tussen Amsterdam-Oost/IJburg en Almere, rondom het IJmeer. Gezien de toenemende urgentie voor het bouwen van woningen in Nederland, is in het Bestuurlijk Overleg MIRT van november 2019 afgesproken te starten met een MIRT-onderzoek. Dit onderzoek richtte zich op ruimtelijke-economische ontwikkeling, bereikbaarheid, natuur en ecologie, werelderfgoed, duurzaamheid, landschap, ruimte en haalbaarheid.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen SBaB door de Rijksoverheid, provincies Flevoland en Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Amsterdam en Almere. Zij werkten samen met alle relevante stakeholders om de opgaven en mogelijke oplossingsrichtingen in het gebied in kaart te brengen en op hoofdlijnen op haalbaarheid te beoordelen.

Conclusies MIRT-onderzoek

Alle betrokken partijen zijn over de uitkomsten van het MIRT-onderzoek geïnformeerd. De eindrapportage met daarin de conclusies is hier te downloaden.

Informatie, aandachtspunten en advies

Vooruitlopend op de BO MIRT-besluitvorming hebben de Raad van Almere en de Provinciale Staten van Flevoland de uitkomsten van het MIRT-onderzoek besproken. Zij wijzen daarbij op zorgen die zij hebben over de wegbereikbaarheid bij de ontwikkeling van Amsterdam Bay Area.

De Tweede Kamer is op 15 december 2021 geïnformeerd over de voortgang van ABA via de brief ‘Voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021’.

Het MIRT-onderzoek is ter advisering voorgelegd aan de Maatschappelijke klankbordgroep, de Stuurgroep Markermeer IJmeer, het Wetenschappelijk Kennisteam en Rijksadviseur van de fysieke leefomgeving (Wouter Veldhuis). De Programmaraad SBaB heeft kennisgenomen van deze adviezen en deze betrokken bij de besluitvorming.

Vervolgproces 2022

Het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area geeft aanleiding tot een vervolg. In 2022 wordt er aan de volgende onderdelen gewerkt:

·       Een verdiepend onderzoek naar de wegknelpunten in het gebied rond de Amsterdam Bay Area.

·       De uitwerking van een no-regret pakket, met maatregelen gericht op de eerste 25.000 woningen tot 2030.

·       Een onderzoek naar de aansluiting op het Amsterdamse metronetwerk en de mogelijke (globale) gevolgen voor de kosten en de baten.

·       Zowel de Rijks- als de regionale partijen starten met het concreet maken van de bekostiging, dit is een voorwaarde voor het op termijn starten van een MIRT-verkenningsfase.

Parallel hieraan lopen bestaande programma’s en projecten door, zoals de Bedrijventerreinenstrategie, de Marker Wadden en de Oostvaardersoevers. Hierbij werken alle genoemde partijen intensief samen op het gebied van economie, ecologie en natuur. 

Meer informatie

Meer informatie over Amsterdam Bay Area is te vinden op de website van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.