Frank Hoekemeijer is sinds december vorig jaar programmamanager van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB), samen met Martijn Kas. Hoekemeijer is geen onbekende voor het programma. Eerder was hij vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als projectmanager betrokken bij Amsterdam Bay Area (ABA). De nieuwe programmamanager is trots op wat SBaB voor elkaar heeft gekregen. ‘We bieden een zeer gewaardeerd podium voor dialoog tussen Rijk en regio’.

Overlegtafel tussen Rijk en regio

Hoekemeijer omschrijft het programma als dé overlegtafel tussen Rijk en regio op het gebied van mobiliteit, de woonopgave en Brede Welvaart. Volgens hem is dit is een van de kernkwaliteiten van SBaB: ‘We bieden een podium om gesprekken te voeren, om inzichten te delen met elkaar, samen onderzoek te doen, de feiten op tafel te leggen, en tot Rijk-regio afspraken te komen op het gebied van mobiliteit in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).’

Onze taak

In het afgelopen BO MIRT zijn veel van die afspraken gemaakt en is er veel geld vrij gekomen om de woningbouw te versnellen in Nederland. De focus zal de komende tijd vooral komen te liggen op het laten landen en uitvoeren van die afspraken. ‘Het is mooi dat we afspraken hebben, maar die moeten natuurlijk ook uitgevoerd worden. Dat zullen wij dan ook gaan monitoren.’

Tegelijkertijd betekent het resultaat van het BO MIRT ook tijd voor bezinning, waarin de opgaven voor het komende jaar inzichtelijk worden. ‘Wat zijn de nog resterende opgaven? En wat zijn dan de belangrijkste speerpunten waar SBaB zich de komende tijd op moet gaan richten? Dat gaan we in 2023 inzichtelijk maken en organiseren’, vertelt Hoekemeijer.

Toezien op doelen

Hoekemeijer ziet in zijn nieuwe rol graag toe op het behalen van deze doelen. ‘Als programmamanager ben ik verantwoordelijk voor hoe het programma draait. Dat betekent aan de ene kant ervoor zorgen dat iedereen op een goede manier z’n werk kan doen. En aan de andere kant ook dat het programma richting onze opdrachtgevers levert waar we voor staan en de uitvoering daarvan in de gaten houden.’

Interventies in het mobiliteitssysteem

De bezinningstijd is voor Hoekemeijer een van de redenen om aanscherpingen te doen en aan te passen aan de huidige maatschappelijke opgaven. Hij legt uit: ‘Voorheen lag de nadruk vooral op capaciteitsuitbreiding van het infrastructuurnetwerk, maar middelen zijn beperkt. De focus moet daarom veel meer gaan liggen op andersoortige interventies in het mobiliteitssysteem.’

Denk bijvoorbeeld aan het beïnvloeden van Mobiliteitsgedrag, het verslimmen en verduurzamen van het mobiliteitssysteem de gedragsaanpak, en de koppeling met de verstedelijkingsstrategie. De interactie tussen werk en wonen, en met name het reizen hierbij, is een groot aandachtspunt voor SBaB. Dat maakt het niet alleen een vraagstuk over infrastructuur, maar ook een verdelingsvraagstuk waar Rijk en regio aan samenwerken.

Transitie naar klimaatneutraal

Daarnaast is duurzame mobiliteit nog meer dan ooit een belangrijke pijler binnen het programma. Hoe gaan we de transitie maken naar een klimaatneutraal mobiliteitssysteem met het oog op de klimaatdoelen? ‘Je moet bijvoorbeeld nadenken over het verduurzamen van vervoersmiddelen’, zegt Hoekemeijer. ‘Al kun je niet in één keer alle dieselauto’s van de weg halen, dat zul je geleidelijk moeten doen en dat betekent wat voor de benodigde voorzieningen.’

Hij denkt ook aan de overgang van het landelijk naar het lokaal netwerk. Hoe zorg je namelijk ervoor dat hubs vaker gebruikt worden en dat mensen bijvoorbeeld bepaalde afstanden met de elektrische fiets afleggen in plaats van met de auto? ‘Al dit soort dingen betekenen wat voor het mobiliteitssysteem’, geeft Hoekemeijer aan. ‘Dat is denk ik iets waar wij als SBaB een rol in zouden kunnen spelen, juist omdat het op het raakvlak zit tussen Rijk en regio.’

Lees meer…

Bereikbaarheid gaat over meer dan vervoer alleen. Het raakt aan vraagstukken op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en klimaat. Met deze uitdagingen in het achterhoofd gaat SBaB de komende tijd aan de slag met de afspraken uit het BO MIRT waar Hoekemeijer in dit interview naar refereert. Wat dat precies gaat betekenen leest u in het artikel “SBaB in voorwaartse richting na BO MIRT met MTB en gedragsaanpak”.