Bereikbaarheid gaat over meer dan mobiliteit alleen. Het raakt aan vraagstukken op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en klimaat. Met deze uitdagingen in het achterhoofd gaat SBaB de komende tijd aan de slag met afspraken uit het laatste BO MIRT. Het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) legt zich de komende tijd toe op het uitwerken van hoe de 7 sturingsprincipes daadwerkelijk gaan landen in de praktijk. De Uitvoeringsagenda SBaB wordt de gedragsaanpak en krijgt daarmee ook een andere focus. De nadruk op gedragsbeïnvloeding wordt daardoor groter voor het bereikbaar houden van de MRA.

MTB

In 2023 gaat SBaB op volle kracht vooruit met het MTB. Het MTB stelt ook het Implementatieplan MTB 2030 op. Dit implementatieplan beoogt de zeven sturingsprincipes van het MTB door te vertalen naar het beleid en investeringskeuzes van de diverse overheidslagen. Hierbij is er ook aandacht voor vervoersongelijkheid bij sociaaleconomisch kwetsbaardere groepen. Zo zorgt het implementatieplan voor verdere concretisering van de opgaven in de MRA en voor inzicht in mogelijke (nieuwe) initiatieven binnen en buiten SBaB.

De eerste stap is kennis van de principes op het juiste niveau brengen bij alle partijen. Daarnaast wordt er een inventarisatie gedaan welke principes al door de deelnemende organisaties worden opgepakt en waar belemmeringen en hiaten zitten in de uitvoering van de principes. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt gekeken of bepaalde belemmeringen verholpen kunnen worden. Dit doet het MTB door het concretiseren van doelen voor het implementatieplan, het in kaart brengen van lopende initiatieven en geplande projecten, en door aanvullende acties uit te werken.

Ook gaat het projectteam verder aan de slag met de thema’s corridorhubs en goederenvervoer. In de regionale hubstrategie is beschreven dat hubs bijdragen bij aan het leefbaar houden van onze steden, aan reductie van het aantal autokilometers en daarmee aan lagere emissies en betere doorstroming op het wegennet. Om goederenvervoer als volwaardig thema op te nemen in het MTB, legt het projectteam zich in de eerste fase toe op onderzoek voor een multimodaal netwerk goederenvervoer Noord-Holland en Flevoland voor weg, water en spoor.

Gedragsaanpak

De programmalijn Gedrag binnen SBaB gaat over het structureel veranderen van mobiliteitsgedrag. Vanuit Gedrag wordt de opdrachtgeversrol voor gedragsmaatregelen per doelgroep vormgegeven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met programma’s zoals Amsterdam Bereikbaar, de Hinderaanpak en Smart Mobility. Het MTB vormt hierbij het kader voor de uitvoering van de programmalijn Gedrag: om doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefkwaliteit te halen en om netwerken beter te laten functioneren, is het noodzakelijk de mobiliteitsgroei af te remmen en te spreiden (over de dag en over modaliteiten). Dit kan door de inzet van gedragsmaatregelen en het toepassen van prijsprikkels.

Naast de doorlopende activiteiten zoals de werkgeversaanpak wordt gewerkt aan het Meerjarenplan Gedrag voor 2024-2030. Dit meerjarenplan vormt hierbij een belangrijk onderdeel van de programmalijn om onder andere de benodigde gedragsmaatregelen te bepalen. Dit meerjarenplan focust op gedragsmaatregelen vanuit de benadering van verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan werkgevers, onderwijs en publiekstrekkers. In het Meerjarenplan wordt aansturing van maatregelen in een opdrachtgevende rol vormgegeven. Tijdens het opstellen en uitwerken van het meerjarenplan gaat de uitvoering en continuering van reeds bestaande gedragsmaatregelen, zoals ze zijn vastgesteld in het Jaarplan 2023, door.

Plan van aanpak voor gebiedsgerichte opgaven

De nieuwe programmalijn – met als voorlopige werktitel ‘Gebiedsgerichte opgaven’ – heeft een meer locatiegerichte focus dan de andere programmalijnen. Het doel is aansluiting borgen op de verstedelijkingsstrategie MRA op het vlak van mobiliteit en verstedelijking en bijbehorende investeringen. Het integreren van alle thema’s binnen SBaB en het landen daarvan in lokale initiatieven en investeringen is een belangrijk uitgangspunt. Op de planning staat het opstellen van een plan van aanpak. Ook de activiteiten van Bereikbare Steden vallen onder deze programmalijn.

Los van de programmalijnen wordt er ook gekeken naar mogelijke activiteiten binnen SBaB op het vlak van duurzame mobiliteit. En verkent SBaB de komende tijd wat mogelijke nieuwe opgaven zijn voor de volgende kabinetsperiode(n). Ook hiervoor gaat SBaB uit van het Implementatieplan MTB.

Binnenkort vindt u op de website meer informatie over alle programmalijnen en de bijbehorende activiteiten.