Bereikbare Steden van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: 9 gemeenten, waarvan 7 in de Metropoolregio Amsterdam hebben per gebied een aanpak op maat vastgesteld om de woningbouw te versnellen. Dit betekent dat er stappen worden gezet om ruim 65.000 extra woningen te bouwen. 

Het gaat om de gemeenten Alkmaar, Almere, Haarlem, Hilversum, Haarlemmermeer (kern Hoofddorp), Hoorn, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. In de gebiedsplannen komen onderwerpen als wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid samen. Doel van de plannen is onder andere om in deze steden het woningtekort versneld aan te pakken, de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren, werkgelegenheid te stimuleren en te verduurzamen. In de plannen staan de investeringen die nodig zijn om te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van de stadsharten.

Tot 2030

Er is op dit moment veel vraag naar woningen. Daarom richt bereikbare steden zich op de woningbouw van nu tot 2030. De gebiedsplannen zich op de periode tot 2030. In elk plan staat hoeveel woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen er kunnen komen in het gebied. Daarnaast bevat elk gebiedsplan een lijst met projecten en maatregelen die nodig zijn om het gebied te kunnen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een nieuwe busbaan, fietsparkeerplekken of het autovrij maken van een weg.

Vervolgstappen

De opgave in de stadsharten is dikwijls te groot voor de gemeenten en provincie alleen. Met het nieuwe regeerakkoord in handen is het mogelijk om een inschatting te maken van de beschikbare rijksmiddelen. De komende tijd worden er gesprekken gevoerd met de ministeries voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en Waterstaat om afspraken te maken over de uitvoering van de gebiedsplannen. 

Over Bereikbare Steden

Bereikbare Steden is een gezamenlijk onderdeel van de Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en het MRA-programma Bouwen en Wonen. Tot 2040 komen er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 250.000 woningen bij. Een groot deel daarvan is al de komende tien jaar nodig en wordt ingepast tussen bestaande bebouwing in de (middel)grote steden van de MRA, zoals Haarlem, Purmerend en Lelystad. Dat we deze plekken verdichten, brengt ook opgaven op het gebied van bereikbaarheid met zich mee. Met Bereikbare Steden is per stad een gebiedsplan gemaakt waarin wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid samenkomen. Vanaf 2022 starten gemeenten, regio en Rijksoverheid samen met de uitvoering.