Het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area (ABA) is bijna afgerond. De onderzoeksvragen zijn beantwoord en de laatste inzichten verwerkt in de eindrapporten kostenraming, business case en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De komende periode wordt het ter advisering voorgelegd aan een maatschappelijke klankbordgroep, de Stuurgroep MarkermeerIJmeer en het wetenschappelijke kennisteam van SBaB. Hun adviezen worden verwerkt in de eindrapportage van ABA. Het definitieve eindrapport wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Programmaraad SBAB van 10 februari.

Programmaraad

Voor de programmaraad van 10 februari 2022 worden verder de volgende zaken voor ABA uitgewerkt:

1. Voorstel voor onderzoek wegknelpunten door ABA, MTB en SBaB

Zoals uit de hoofdconclusies van ABA blijkt, is een kansrijke oplossing gevonden voor de knelpunten in het openbaar vervoer. De onderzochte oplossingsrichtingen bieden echter geen oplossing voor de knelpunten op het wegennet. Ze zijn onderdeel van een bredere opgave op het schaalniveau van de MRA, volgend uit de woningbouwambities. De knelpunten zijn daarom mede afhankelijk van keuzes en maatregelen die in de MRA genomen worden. Daarnaast is er behoefte aan onderzoek over de wegknelpunten op het schaalniveau van het gebied (Flevoland en Almere).

De programmalijnen Amsterdam Bay Area en Multimodaal Toekomstbeeld 2040 en het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB is naast Almere 2.0 en Stuurgroep MarkermeerIJmeer opdrachtgever van ABA) bereiden begin 2022 een projectvoorstel voor om de wegknelpunten op beide schaalniveaus te onderzoeken. Het projectvoorstel moet erop gericht zijn om voor het BO MIRT van 2022 resultaten te hebben. Uitkomsten van dit onderzoek worden daar waar logisch meegenomen in een eventuele MIRT-Verkenning ABA.

2. Globale aanpak Amsterdam Bay Area 2022

In januari stellen we een globale aanpak op voor de organisatie en activiteiten van ABA in 2022. Hierin schetsen wij op hoofdlijnen de contouren van een eventuele MIRT-Verkenning ABA en het samenspel en de samenhang daarin tussen gebiedsontwikkeling, ov-bereikbaarheid, wegbereikbaarheid en natuur en ecologie.

Over Amsterdam Bay Area

Amsterdam Bay Area is pakweg het gebied tussen Amsterdam-Oost/IJburg en Almere, rondom het IJmeer. In de afgelopen jaren zijn er veel woningen gebouwd. Natuur, cultuur en water spelen hier een belangrijke rol, waardoor er veel gezinnen wonen. Het gebied heeft alles in zich om de komende jaren stevig door te groeien en te voorzien in een belangrijk deel van de ruimtebehoefte in de MRA. Het biedt kansen voor duurzame woningbouw en werkgelegenheid, en voor de versterking van het landschap en de natuur. 

Meer informatie over ABA is te lezen op de website van SBaB.