Egbert de Vries is sinds januari dit jaar wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam. Ook is hij nu voorzitter van de programmaraad van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hij heeft voor beide functies het stokje overgenomen van Sharon Dijksma. Egbert: ‘Ik roep alle partners van SBaB op om aan te sluiten bij de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen. Immers, overheden zijn ook werkgevers.’

Wat spreekt u aan in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid?

‘Ten eerste valt me op dat er ontzettend goed is ingespeeld op het behouden van de gedragsverandering die is ingezet met corona. Thuiswerken heeft een vlucht genomen, wat bij vasthouden op de langere termijn flink kan schelen in de benodigde infrastructuur, maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld de uitstoot. Gevolg van meer thuiswerken is ook dat wegverkeer een grotere spreiding laat zien qua reisgedrag op een dag. En we zien ook meer spreiding in het reizen in het openbaar vervoer op een dag, waarbij de zogenaamde hyperspits op dit moment geen probleem meer vormt.’ 

‘Tegelijk leidt het lagere gebruik van het ov ook tot zorgen, want om een goed ov-systeem in stand te houden is ook een goede bezetting nodig. Die bezetting is op dit moment te laag, terwijl we op langere termijn door onder andere de forse woningbouwopgave in onze regio een flinke toename verwachten van onze mobiliteit. Ik ben heel benieuwd naar de ontwikkelingen van onze mobiliteit na corona. We moeten niet vergeten dat we een jaar geleden nog met de handen in het haar zaten om dat het zo druk was op de weg en in het ov. Voor je het weet is alles weer normaal en zitten we weer op het oude, overvolle niveau. Afgelopen jaar is binnen SBaB daarom goed nagedacht over we hoe we hierop inspelen en is onder andere de Samenwerkingsovereenkomst* flexibel werken en slim reizen uitgerold.’

‘En ten tweede past de vorm van het programma heel erg bij mij. Qua stijl: samenwerken, leg de kaarten maar op tafel. En qua opzet: elke keuze wordt goed onderbouwd, het gaat allereerst om het toepassen van objectieve informatie en cijfers voordat je een mening vormt. Alles wordt doorberekend. Zo levert het programma juiste en volledige beslisinformatie, op basis waarvan wij, de bestuurders, vervolgens de keuzes kunnen maken.’

Wat zijn volgens u de belangrijkste thema’s in de Metropoolregio Amsterdam in de komende jaren?

‘De meest prominente opgave van de MRA is de woningbouwopgave. Als je aan die opgave wil voldoen, dan moet je ook investeren in mobiliteit. Ik ben van mening dat de kwaliteit van het ov in Amsterdam omhoog moet. Daar gaan we mee aan de slag.’ 

‘Daarnaast moeten we kijken hoe we ov voor iedereen toegankelijk maken en houden. Als mensen moeite hebben om bij een bushalte te komen, dan gaan ze er geen gebruik van maken. Dat is ook iets waar het programma aan werkt: de reis van deur-tot-deur. Dat betekent ook dat je een verantwoordelijkheid hebt wat betreft verkeersveiligheid in de wijken en je dus goed moet kijken hoe je de verschillende verkeersstromen een plek geeft in de schaarse ruimte. En natuurlijk moeten we de overgang maken naar slimme en duurzame mobiliteit om de luchtkwaliteit in de stad drastisch te verbeteren de CO2-uistoot te verminderen.’

Kunt u een voorbeeld noemen van die schaalsprong in het ov? 

‘Onlangs is bekend gemaakt dat er een advies ligt om onder voorwaarden 1,5 miljard uit het Nationaal Groeifonds te reserveren voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Dat is goed nieuws voor Amsterdam en de regio. En het is een eerste stap in de schaalsprong. We kunnen de enorme woningbouwopgave van de MRA echter alleen realiseren als we ook een schaalsprong van het openbaar vervoer maken in Amsterdam-West en -Oost – en bijvoorbeeld de metroring sluiten. Op die manier ontsluiten we ook de toekomstige dichtbevolkte woongebieden in Haven-Stad. En we onderzoeken nadrukkelijk de verbinding tussen Almere en Amsterdam, omdat in Flevoland een zeer groot deel van de woningbouwopgave gerealiseerd wordt. De ov-schaalsprong in is daar nodig om gebieden (Almere Centrum, Pampus en Amsterdam IJburg) hoogwaardig te verbinden met de rest van de metropoolregio.’

Op welke manier dragen de mobiliteitsmaatregelen bij aan onze duurzaamheidsambities en het Klimaatakkoord?            

‘In Nederland zijn mobiliteit en het vrachtvervoer verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de totale CO2-uitstoot. Flevoland en Noord-Holland nemen hiervan 15 procent voor hun rekening. Daarnaast zorgt de uitstoot van stoffen als stikstof en fijnstof voor luchtvervuiling.’ 

‘De opgave is dus ervoor te zorgen dat de uitstoot van onze mobiliteit radicaal vermindert. Hiervoor is het nodig dat verkeer slimmer, schoner en veiliger wordt. Zeker ook gezien de groei en verdere verstedelijking van de regio. De vraagstukken uit het Klimaatakkoord hoofdstuk mobiliteit werken we binnen SBaB uit in het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) Noord-Holland en Flevoland. In het RMP worden verschillende maatregelen opgenomen om CO2-uitstoot tegen te gaan en de transitie te maken naar slimme en duurzame mobiliteit.’ 

‘Maatregelen zijn bijvoorbeeld de werkgevers-, onderwijs- en gebiedsaanpakken binnen de Uitvoeringsagenda. Maar ook Amsterdam is binnen onze regio al een eind op weg met zulke maatregelen, zoals de zero-emissiezones voor personenvervoer. De kennis en ervaring die daarbij is opgebouwd, zet ik ook graag in richting de opgaven van onze gehele regio. Dat is niet alleen goed voor de regio, maar ook weer goed voor het kunnen uitrollen van de maatregelen binnen Amsterdam.’

Welke oproep zou u willen doen aan de lezer?

‘Er liggen voor deze regio grote opgaven op het gebied van woningbouw en mobiliteit. We kunnen en gaan veel doen om de Amsterdamse regio veilig, prettig en bereikbaar te houden, maar het succes valt of staat met het gedrag van mensen en organisaties. Daarom roep ik alle partners van SBaB op om aan te sluiten bij de Samenwerkingsovereenkomst* flexibel werken en slim reizen. Immers, overheden zijn ook werkgevers. Ik hoop dat iedereen hier gehoor aan geeft. Ook kan iedereen individueel een steentje bijdragen. Dat kan al heel eenvoudig: door eens wat vaker de fiets te pakken, te wandelen of door thuis te (blijven) werken.’

 

* Overheden, werkgevers, onderwijsinstellingen en vervoerders in de Metropoolregio Amsterdam werken samen aan flexibel (thuis)werken en slim reizen. Zo zorgen we voor minder files, minder drukte in het ov, minder CO2-uitstoot en meer beweging door vaker te fietsen en te wandelen. Daarin werken we samen, maar gaan we ook individueel, als (overheids-)werkgevers, aan de slag. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de partners van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Enkelen doen al mee, maar velen (nog) niet. Daarom organiseren we samen met Breikers binnenkort een bijeenkomst speciaal voor gemeenten. Over het waarom, hoe en wat. Doelgroep: de afdelingen 'Organisatie' en 'HR'. Wil je in de tussentijd meer weten neem dan contact op met Breikers info@wijzijnbreikers.nl of lees er hier meer over.