Voor werkgevers is het niet altijd vanzelfsprekend of een makkelijke opgave om met de verduurzaming van hun mobiliteit aan de slag te gaan. Hoe zorg je er namelijk voor dat het voor werknemers aantrekkelijk wordt om bijvoorbeeld met een e-bike naar het werk te gaan of met de trein? Binnen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) is de gedragsaanpak bij werkgevers een groot speerpunt. Stichting Breikers is een van de organisaties die daar uitvoering aan geeft en daagt werkgevers uit om die stap te nemen en helpt om te kijken waar de meeste winst valt te halen. In dit artikel geven we een kijkje in de keuken hoe de gedragsaanpak concreet wordt toegepast in de praktijk.

Acties voor morgen

Het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) laat ons de urgentie zien van de opgaven om de groei in de MRA op te kunnen vangen en om onze klimaatdoelstellingen te halen. Om de negatieve gevolgen van de verstedelijking tegen te gaan, is het noodzakelijk de mobiliteitsgroei af te remmen en te spreiden. Dit is een van de zeven samenhangende sturingsprincipes waar we morgen al mee moeten beginnen. Met de Meerjarenaanpak Mobiliteitsgedrag jaagt SBaB ander en duurzaam reisgedrag aan. De gedragsaanpak bij werkgevers is daarin een belangrijke stap in het bereikbaar en leefbaar houden van de MRA.

50 nieuwe werkgevers sluiten aan 

Breikers wist het afgelopen jaar opnieuw 50 grote werkgevers aan te sluiten bij de gedragsaanpak en te voorzien van advies in slimme en duurzame mobiliteit. Breikers had daarmee een bereik van zo´n 45.000 forensen in de MRA. Dit werd 14 februari jl. in Artis gevierd met een netwerkbijeenkomst.

Spreiden en mijden

Marja Ruigrok, lid van de Programmaraad van SBaB, wethouder Haarlemmermeer en lid van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, was een van de sprekers. Ze ging onder andere in op de bevindingen van het MTB dat aangeeft dat het aanpassen van ons reisgedrag (spreiden en mijden) noodzakelijk is om de regio richting 2030 bereikbaar te houden. En dat werkgevers hierin een sleutelrol vervullen. Zij hebben immers veel invloed op het reisgedrag van medewerkers, zowel op het woon-werkverkeer als het zakelijk verkeer.

Begeleiden naar slimme en duurzame mobiliteit

De afgelopen jaren is veel kennis en ervaring opgebouwd in het begeleiden van werkgevers naar slimme en duurzame mobiliteit. Inmiddels zijn ruim 300 werkgevers in de MRA aangesloten op de werkgeversaanpak. De werkgevers ontvangen gratis advies dat is toegespitst op de specifieke situatie van de werkgever en hun motieven, zoals bijvoorbeeld de CO2-uitstoot verminderen, de kosten van mobiliteit drukken, de vitaliteit van medewerkers verbeteren. Het advies is doorgaans een mix van duurzaamheid, modern werkgeverschap, vitaliteit en kosten (als randvoorwaarde).

Nieuw mobiliteitsbeleid

Ook wordt er een gedetailleerde analyse gemaakt van het bestaande reisgedrag. Dit reisgedrag is inmiddels van zo'n 120.000 forensen in de MRA in kaart gebracht. Het adviestraject resulteert in een Plan van Aanpak voor een nieuw mobiliteitsbeleid van de werkgever, inclusief de effecten hiervan in termen van kosten, reistijd, filetijd, CO2 footprint en actieve mobiliteit. Bij elkaar opgeteld realiseren de werkgevers in het Breikers netwerk per dag 15.000 spitsmijdingen, 180.000 vermeden autokilometers en 30 ton CO2 reductie.

Minder CO2 uitstoot van woon-werkverkeer

Voor het komend jaar staat het Besluit CO2 reductie werkgebonden personenmobiliteit, een uitvloeisel van het Klimaatakkoord, hoog op de agenda. Deze nieuwe wet gaat werkgevers met meer dan 100 werknemers vanaf 2024 verplichten te rapporteren over de CO2 uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers. In de Provincie Noord-Holland betreft het zo'n 1.800 werkgevers, waarvan een groot deel binnen de MRA.

Duurzame mobiliteit stimuleren

De verstedelijking van de MRA vereist een andere kijk op mobiliteit. Die verandering vraagt om keuzes voor zowel beleidskaders en investeringen die gericht zijn op de toekomst, als voor de uitvoering van beleid en investeringen op de korte termijn. Voor de komende tien jaar gaat dat bijvoorbeeld om gedragsmaatregelen en investeringen in (e-)fiets, HOV, hubs en benuttingsmaatregelen op de weg. Het grootste effect kan worden behaald door maatregelen voor de korte en lange termijn actief te koppelen, omdat de aanleg van nieuwe infrastructuur, hinder, nieuwbouw of herstructuring en wijzigingen in (parkeer)regulering, fiscale maatregelen en wetgeving juist momentum bieden om reisgedrag structureel te veranderen.

Niet alleen via Breikers maar ook via IJmond Bereikbaar, een regionale kennispartner voor werkgevers op het gebied van duurzame mobiliteit, werkt SBaB aan de werkgeversaanpak. Om zo samen met werkgevers te kijken hoe zij in hun situatie duurzame mobiliteit zo veel mogelijk kunnen stimuleren.

Benieuwd naar hoe Breikers dit aanpakt? Bekijk de video waarin je ziet hoe Breikers werkgevers van advies voorziet.