Om de corridor tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp binnen de programmalijn ZWASH te kunnen ontwikkelen tot dé internationale entree van Nederland moet de bereikbaarheid op orde zijn. Het is daarom belangrijk om integraal te bekijken welke uitdagingen op het gebied van verstedelijking, bereikbaarheid, economie, leefbaarheid en duurzaamheid op ons af komen. ZWASH organiseerde hiervoor drie werkateliers. Wat leverde dat op?

De drie werkateliers zijn samen met GoudappelCoffeng en KCAP georganiseerd. Tijdens deze werkateliers bespraken de deelnemers met behulp van kaarten van het gebied opties en mogelijkheden. Met behulp van de verschillende sessies werden de kaarten steeds concreter en werden uiteenlopende ontwikkelperspectieven ontwikkeld. Op die manier kon de volledige reikwijdte van de ZWASH-opgave worden bepaald.

Mix met meerwaarde

De bouwstenen voor bereikbaarheid van deze gebieden zijn verder in kaart gebracht. Op welke manieren is het mogelijk de bereikbaarheid te verbeteren? Dat kan op ontzettend veel manieren, variërend van de aanleg van extra infrastructuur voor auto, ov of fiets en het optimaliseren van huidige systemen tot het benutten van innovaties, zoals mobility hubs. Daarnaast is gekeken naar de verschillende typen woon- en werkmilieus en de verdeling van die milieus over de gebieden binnen de corridor. Waar is het logisch om te wonen? Waar komt ruimte voor innovatie, recreatie of juist voor internationaal georiënteerde bedrijven? En in welke mix levert dit de grootste meerwaarde?

Werkwijze werkateliers

In het eerste werkatelier lag de nadruk op het in kaart brengen van al deze verschillende mogelijkheden en bouwstenen. In het tweede werkatelier was er de mogelijkheid om de bestaande bouwstenen aan te vullen en nieuwe mogelijkheden aan te dragen. Vanuit deze bouwstenen is een aantal onderscheidende perspectieven tot stand gekomen. Het derde werkatelier is benut om met elkaar de samenhang tussen de bouwstenen en perspectieven te bespreken. Zijn de ontwikkelde perspectieven duidelijk, werkbaar en voldoende onderscheidend? In verschillende groepen zijn in carrouselvorm alle perspectieven toegelicht, aangevuld en besproken.

Vervolg

In de komende maanden worden deze perspectieven kwalitatief getoetst om in het voorjaar van 2019 de essentiële keuzes voor te leggen aan de programmaraad. Dan worden richtinggevende uitspraken gedaan en worden de kansrijke bouwstenen en ontwikkelperspectieven verder uitgewerkt.