Op 9 oktober kwamen directeuren van Rijk en MRA-regio bij elkaar in het directeurenoverleg (DO) om een aantal knopen door te hakken, in de aanloop naar de Bestuurlijk Overleg Programmaraad en het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT Noordwest-Nederland in november 2018. Een flink aantal onderwerpen werd besproken; we lichten er enkele uit.

“Na enkele aanpassingen op verzoek van de regio kan de startnotitie over de MIRT-verkenning Rottepolderplein doorgestuurd worden naar bestuurders en zal naar verwachting in november het startbesluit door de minister genomen kunnen worden”, aldus Lennart Salemink. “Door als Rijk en regio aan het begin zaken goed af te stemmen, kan er nu tempo worden gemaakt.”

Spoorboekje voor besluitvorming

In het DO werd gesproken over wat er allemaal moet gebeuren om in het najaar van 2019 betekenisvolle besluiten te kunnen nemen. Robert Hijman, projectmanager van de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad lichtte in het DO toe dat goede inhoudelijke bouwstenen beschikbaar zijn. Maar ook merkte hij op: “Om gedragen besluiten te kunnen nemen, is het belangrijk om een zorgvuldig besluitvormingsproces in te richten.” Het DO vroeg om een spoorboekje voor dit boeiende, maar ingewikkelde proces.

Programmalijnen korte termijn

Het programma richt zich naast een langetermijnperspectief ook op maatregelen die op de korte termijn uitgevoerd worden. Deze projecten geven nú verlichting. Maar ze zijn ook bedoeld als kweekvijver voor de langetermijnsporen. Ron Hofman, projectmanager van Slimme en Duurzame Mobiliteit lichtte het programmaplan 2019-2021 toe: “Slimme en Duurzame Mobiliteit neemt zichtbare maatregelen voor reizigers en vervoerders. Het accent hierbij ligt op het faciliteren van gedragsverandering bij reizigers en vervoerders door het vergroten van hun keuzemogelijkheden, de werkgeversaanpak en smart mobility.”

De uitgangspunten voor het programmaplan Stedelijke Bereikbaarheid, de programmalijn die gericht is op infrastructurele maatregelen voor de korte termijn, werden eveneens besproken. In het DO werd aandacht gevraagd voor de samenhang tussen beide kortetermijnaanpakken: Stedelijke Bereikbaarheid en Slimme en Duurzame Mobiliteit.

Werkbudget vastgesteld

Ook het werkbudget voor 2019 werd vastgesteld. Frans Hasselaar: “Er staat ons voor 2019 enorm veel te doen en dan is het goed te zien dat het DO ons daarbij flink vooruit helpt.”