Naar aanleiding van de bijeenkomst van Netwerken, Ringen en de Stad in januari, zijn we aan de slag gegaan met ontwikkelperspectieven en de input uit die bijeenkomst. In dit artikel leest u hoe we nu verder gaan. En binnen het programma Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de toetsing van de ontwikkelperspectieven. Een korte update. 

Netwerken, Ringen en de Stad

De programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad (NRS) richt zich op het gehele mobiliteitsnetwerk in de MRA, van Lelystad tot Schiphol en van de IJmond tot Almere. In januari was er een bijeenkomst waarin de voortgang van de programmalijn en de vier ontwikkelperspectieven werden doorgenomen. Elk perspectief schetst een eigen onderscheidend beeld van hoe de MRA er in 2040 ruimtelijk en qua mobiliteitssysteem uit kan zien. 

Na deze bijeenkomst zijn de ontwikkelperspectieven aangevuld en aangescherpt naar aanleiding van de opmerkingen en ideeën. Op dit moment werken we nog aan het referentieperspectief. Dit is het basisperspectief en wordt opgebouwd uit alle tot nu toe vastgestelde plannen.

Zodra de ontwikkelperspectieven en het referentieperspectief zijn bijgewerkt, wordt het ontwikkelpad opgesteld. Dit is een soort stappenplan met daarin de noodzakelijke besluiten, activiteiten en alternatieven. Hiermee wordt duidelijk hoe, wanneer en in welke volgorde maatregelen kunnen worden gestart. In het bestuurlijk overleg MIRT van november wordt een besluit genomen over dit ontwikkelpad. 

Daarnaast wordt gewerkt aan belangrijke schakels in de netwerken rond Amsterdam. Zo is een start gemaakt met het onderzoek naar de Quick Wins van de A27, in samenwerking met de provincie Utrecht. En inmiddels is ook de MIRT-verkenning Rotterpolderplein onderdeel van deze programmalijn. 

Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH)

Binnen het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid ontwikkelt ZWASH de strategie om het gebied tussen Zuidwest Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp te transformeren tot dé internationale entree van Nederland. 

De afgelopen maanden is gewerkt aan de kwalitatieve toetsing van de ontwikkelperspectieven. Dankzij deze toetsing krijgen we meer zicht op welke onderdelen goed passen bij de gewenste ontwikkeling van de ZWASH-corridor. Het is daarbij niet de bedoeling om voor één perspectief te kiezen. De perspectieven dienen vooral om een beeld te vormen van welke maatregelen en effecten er eventueel zijn. 

Door het werken aan de ontwikkelperspectieven komen we tot keuzes en conclusies en merken we dat we voor enkele ontwikkelperspectieven meer kennis moeten verzamelen. Dit alles leggen we voor aan het Directeurenoverleg en de Programmaraad. We verwachten dat we na de Programmaraad medio april verder kunnen met de ontwikkelstrategie. 

Uiteraard werken de programmalijnen Netwerken, Ringen en de Stad en ZWASH nauw samen, zodat het ontwikkelpad en de ontwikkelstrategie in elkaars verlengde liggen. 

In de nieuwsbrief van april gaan we uitgebreider in op de stand van zaken van deze programmalijnen. 

Meer informatie

Achtergronden over beide programmalijnen zijn te lezen op de website van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Voor vragen over Netwerken, Ringen en de Stad kunt u zich richten tot: Robert Hijman van het Ministerie van IenW (robert.hijman@minienw.nlen Gerrit van der Plas van de Vervoerregio Amsterdam (g.vanderplas@vervoerregio.nl). En voor ZWASH tot Camiel van Drimmelen van de gemeente Amsterdam (C.van.Drimmelen@amsterdam.nl) en Tom van Tilborg van het Ministerie van IenW (Tom.van.Tilborg@minienw.nl).