Hoe zorgen we ervoor dat de CO2-uitstoot van onze mobiliteit fors vermindert? En dat we de transitie naar slimme en schone mobiliteit zo vormgeven dat we veiliger, gezonder en betrouwbaarder kunnen reizen? Voor deze vraagstukken uit het Klimaatakkoord stellen gemeenten, provincies, het Rijk, milieudiensten, werkgevers en brancheverenigingen een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) op. Ook in Noord-Holland en Flevoland, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de activiteiten en organisatie van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Want alleen met elkaar – en samen met reizigers, vervoerders en andere sectoren zoals de industrie – kunnen we de klimaatdoelen waarmaken: 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050. Gegevens aanleveren voor het concept RMP 2020 kan nog tot 20 juli!

Het RMP gaat bestaan uit een gezamenlijk ambitieniveau voor de gehele regio die luidt: maximaal 4,2 megaton CO2-uitstoot door mobiliteit in 2030. Daarnaast geeft het RMP een overzicht van alle maatregelen die de individuele partijen uitvoeren, gaan uitvoeren en kunnen gaan uitvoeren. Daarbij verwachten we dat er komende jaren nieuwe verduurzamingskansen op ons afkomen die extra CO2-reductie mogelijk maken. Daarom wordt het RMP jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Programmaraad, het BO MIRT en de gemeenteraden. Door de flexibiliteit die zo wordt ingebouwd, groeit het RMP uit tot een meerjarenprogramma met concrete maatregelen om de CO2-uitstoot aan te pakken.

Maatregelenpakket 2020 

Het concept RMP 2020 wordt nu gemaakt in samenwerking met betrokkenen van de gemeenten, provincies en belangenorganisaties. Dat gebeurt onder andere via verschillende online werksessies, waarvan de laatste ronde plaatsvond in de week van 22 juni. De projectorganisatie is blij met de actieve bijdrage van zo veel partijen.

Het RMP 2020 gaat vooral een overzicht geven van lopende initiatieven en projecten, voorgenomen maatregelen en quickwins. Hierdoor wordt duidelijk wat we allemaal al doen, waar we van elkaar kunnen leren en waar we juist méér moeten gaan doen. Ook geven we aan wie waar verantwoordelijk voor is: het Rijk, de regio of gezamenlijk. Daarbij willen we ook rekening gehouden hebben met de effecten en kansen van de coronacrisis.

De maatregelen lopen uiteen van gedragsverandering voor minder reiskilometers bij zowel reizigers, werkgevers als transportbedrijven, meer deelauto’s, meer fietsen en meer ov- en logistieke hubs en P+R-voorzieningen. Daarnaast willen we zo snel mogelijk afscheid nemen van fossiele brandstoffen door het stimuleren van waterstof, zero-emissiezones, elektrisch rijden, inclusief de benodigde laadinfrastructuur. Maar ook door meer en betere fietspaden en fietsstallingen. En door zelf het goede voorbeeld te geven. Ook overheden gaan anders reizen en inkopen: practise what you preach.

Input RMP 2020: deadline 20 juli en vervolgtraject

Aanvullende informatie over al lopende maatregelen, quick wins en voorgenomen maatregelen kan door de betrokken organisaties tot 20 juli aangeleverd worden. Daarna wordt het concept RMP 2020 afgemaakt. Voordat de besluitvorming dit najaar start, wordt het concept RMP voor reactie voorgelegd aan alle betrokkenen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. 

Agenda voor 2021 en 2022

Parallel aan het opstellen van het RMP 2020, brengen we in kaart welke maatregelen in het RMP van 2021 opgenomen kunnen worden en blikken we al vooruit naar 2022. Zo maken we de agenda voor komende jaren en bouwen we samen aan het behalen van de klimaatdoelen. Hierover gaan we begin 2021 met alle betrokkenen het gesprek aan, zodat er eind 2021 een ambitieuzer maatregelenpakket ligt dat de CO2-uitstoot aanpakt.

Tijd om door te pakken

In Flevoland en Noord-Holland werken we al enige jaren aan maatregelen die de uitstoot terugdringen, dus gelukkig beginnen we niet bij nul. Er wordt goed nagedacht over effectieve maatregelen, er is veelvuldig getest en een deel van bovengenoemde maatregelen wordt nu uitgevoerd. Hierdoor is de juiste kennis en ervaring opgebouwd en zijn er al financiële middelen gereserveerd voor verschillende maatregelen. Maar om de mobiliteitsdoelen uit het klimaatakkoord te realiseren, is veel meer nodig. De CO2-uitstoot moet echt fors teruggebracht worden. Nu is het tijd om door te pakken!  

Meer informatie 

Wilt u input nog leveren? Neem dan contact op met Anna Ankoné (provincie Noord-Holland) of Puck Jeekel (IenW). De contactgegevens zijn te vinden op www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/RMP

Op deze webpagina vindt u op korte termijn ook een factsheet met de feiten en cijfers en de ambitie van het RMP Noord-Holland en Flevoland. Wist u bijvoorbeeld dat Noord-Holland en Flevoland samen 15 procent van de Nederlandse mobiliteitsuitstoot voor hun rekening nemen? 80 procent daarvan komt van personenauto’s. Ook gaat de factsheet dieper in op de ambities voor Noord-Holland en Flevoland.