Met het verplaatsen van het BO MIRT van dit najaar naar begin 2022, focust de Uitvoeringsagenda zich voor volgend jaar op gedragsaanpakken. Waaronder de werkgeversaanpak met Breikers en de gebiedsaanpakken met onder andere IJmond Bereikbaar, Groot Schiphol Bereikbaar en Van A tot Zuidas. In tegenstelling tot investeringen in de infrastructuur kunnen deze maatregelen niet wachten als er geen besluitvorming plaatsvindt, omdat de lopende activiteiten dan zouden stilvallen.

De Programmaraad heeft op 17 december ingestemd met de voortzetting van de gedragsaanpak. Deze bestaat uit een werkgeversaanpak, een onderwijsaanpak en de gebiedsaanpak. Over de verdere invulling van het maatregelenpakket wordt begin 2022 een voorstel voorgelegd aan het Directeurenoverleg.

Volgend jaar vindt een onderzoek plaats naar de effectiviteit van de maatregelen. De Uitvoeringsagenda werkt verder toe naar een plan van aanpak voor 2022 dat inhoudelijk aansluit op het Multimodaal Toekomstbeeld 2040. Verder komt de focus meer te liggen op een meerjarige aanpak met een jaarlijkse bijstelling.

Meer informatie over de Uitvoeringsagenda is te lezen op de website van SBaB.