Terugblik werkateliers Slimme en Duurzame Mobiliteit

De uitvoeringsagenda 2019 van de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit is op stoom. Parallel hieraan wordt nu gewerkt aan het maatregelenpakket voor 2020 - 2022. Daarvoor hebben werkateliers voor de thema’s fiets, Smart Mobility en logistiek plaatsgevonden met veel inhoudelijk betrokkenen. Een werkatelier voor de werkgeversaanpak volgt binnenkort. Hierbij een update!

In het kort gingen de ateliers over wat er allemaal gebeurt op bovengenoemde thema’s bij de partnerorganisaties, ook buiten de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit. Wat gaat hierin goed en wat kan beter? Welke maatregelen kunnen nu al opgeschaald worden naar andere gebieden? Maar ook, wat ontbreekt nog of zou nog versterkt moeten worden? Wat kunnen we samen op korte termijn al aanpakken? En welke van deze maatregelen spelen een rol voor het ontwikkelpad voor de lange termijn?

Opgaven

Om deze vragen te beantwoorden, keken de deelnemers van de werkateliers eerst naar de opgaven voor de regio. Welke knelpunten bestaan er momenteel in de MRA als je kijkt naar bereikbaarheid en doorstroming? En welke zie je als je verder kijkt, naar 2040? De grootste opgaven voor de toekomst zijn naast de bereikbaarheid op peil houden door de verdere verstedelijking, ook de verduurzaming van het netwerk.

Kansen

Daarnaast is er gezamenlijk een overzicht van de huidige maatregelen gemaakt. Op die manier werd duidelijk waar nog kansen en versnellingsmogelijkheden zitten. Zo was men het eens met de stelling dat de aanpak van infra niet op zichzelf staat: je moet ook iets met gedragsbeïnvloeding om je doelen te behalen. Daarnaast is het slim om te focussen op spreiding in de tijd in plaats van de modaliteiten om zo de druk op het netwerken te verlichten. En om het netwerk bereikbaar te houden, zouden partijen meer moeten focussen op ov, deelmobiliteit en fiets.

Opbrengst

Uit de werkateliers kwamen per onderwerp een aantal voorbeelden van opgaven, huidige maatregelen en focuspunten voor de toekomst. Zo was de conclusie bij het werkatelier Fiets dat het fietsen van langere afstanden nog aantrekkelijker moet worden gemaakt, bijvoorbeeld door het versnellen van de aanleg van het fietshoofdnet. In dit netwerk zien we op een aantal plekken nog wat ontbrekende schakels. Maar ook de combinatie tussen ov en (deel)fiets kan nog versterkt worden. Gelukkig gebeurt er al veel: denk aan de aanleg van snelfietsroutes en het verbeteren van fietsenstallingen.

Bij Slimme en Duurzame mobiliteit is ook een grote rol weggelegd voor Smart Mobility. Er wordt op dit vlak al veel gedaan. Denk aan experimenten met zelfrijdend vervoer en slimme verkeerslichten (iVRI’s). In het atelier over Smart Mobility kwam naar voren dat we in de toekomst moeten inzetten op E-Hubs, toeristen- en evenementenverkeer en parkeermogelijkheden voor deelauto’s.

Qua logistiek valt er nog winst te behalen in de horeca- en bouwlogistiek. In de MRA worden veel woningen bijgebouwd: hoe maken we die wijken logistiek-proof? Daarnaast was één van de conclusies dat er ook naar de groei van online bestellingen gekeken moet worden.

Vervolg en planning

Het blijkt lastig om een beeld te vormen van de toekomst. Dit is dan ook meteen de grootste opgave. Want hoe richt je de regio in, als je niet precies weet hoe we dan reizen en wonen? Om te weten wat je moet doen en ontwikkelen, moet je daarom weten hoe je wilt dat de regio er straks uitziet. Daarom wordt er vanuit het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid een ontwikkelpad tot 2040 opgesteld. Dit ontwikkelpad geeft richting aan de actieagenda Slimme en Duurzame Mobiliteit 2019 – 2022, zodat alles goed op elkaar aansluit.

Resultaten 2018

De resultaten van het maatregelenpakket 2018 zijn samengevat in een flyer en hier terug te lezen. ​​​​​