De MIRT-Verkenning Rottepolderplein is een nieuwe fase in gegaan. De uitgangspunten voor de analyses en het beoordelingskader van de kansrijke oplossingsrichtingen zijn herijkt en vastgesteld in het directeurenoverleg van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid op 30 oktober. Daarmee is officieel fase 2 van start gegaan. In fase 1 zijn de oplossingsrichtingen getrechterd tot een viertal kansrijke alternatieven. ‘In fase 2 worden de kansrijke alternatieven nader uitgewerkt en hun effecten in beeld gebracht, ieder alternatief omvat een pakket aan maatregelen waarmee de doorstroming op het Rottepolderplein naar verwachting zal verbeteren,’ aldus de omgevingsmanager Milou van Gelderen.

Optimalisatie

Uit de berekeningen van de eerste fase bleek dat in eerste instantie niet alle pakketten voor een verbetering zorgden. Ook waren er pakketten die wel bijdroegen aan een verbetering van de doorstroming, maar waarvan het effect met aanvullende maatregelen vergroot/geoptimaliseerd kon worden. ‘Enkele maatregelen zorgden voor extra verkeer op het verkeersplein van Rottepolderplein waardoor het plein vastliep. De optimalisatieslag was dan ook noodzakelijk om tot een positief effect te komen.’ aldus van Gelderen.  

De optimalisatie is bedoeld om te zien of de combinatie van maatregelen in een bepaald pakket wel echt bijdraagt aan het verbeteren van de doorstroming en/of dit – met beperkte aanpassingen – nog kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast maken we de effecten van de vier pakketten inzichtelijk.

‘De verdere uitwerking en effectbepaling is veel werk dus we willen zeker zijn dat dit vier goede pakketten zijn om verder te onderzoeken,’ zegt Van Gelderen. ‘Het gaat daarbij niet alleen om de verkeerskundige effecten, maar ook om de effecten op de omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de effecten op de natuur en op geluidsoverlast voor omwonenden.’

De optimalisatie heeft plaats gevonden door de oorspronkelijke pakketten én een aantal aanpassingen verkeerskundig door te rekenen (NRM en VISSIM). Op basis van meerdere berekeningen en iteraties is uiteindelijk een optimalisatie van de samenstelling van de pakketten voorgesteld aan het directeurenoverleg. Deze geoptimaliseerde pakketten zijn op 30 oktober vastgesteld.  

Meer informatie vindt u hier: Rapport Optimalisatie maatregelpakketten.

Vervolg fase 2

In fase 2 worden de kansrijke alternatieven verder uitgewerkt en hun effecten in beeld gebracht. De resultaten van fase 2 leveren uiteindelijk de beslisinformatie om een keuze te kunnen maken voor een voorkeursalternatief. 

Participeren
U bent van harte uitgenodigd om ook in de komende fase deel te nemen aan de informatiebijeenkomsten en werkateliers. De eerstvolgende (online) bijeenkomst, 'De eindejaarsupdate MIRT-verkenning Rottepolderplein' staat gepland op:

Dinsdag 1 december van 19.30 - 20.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we gezamenlijk terugblikken op het afgelopen jaar en de geoptimaliseerde pakketten verder toelichten. Ook kijken we naar komend jaar en de activiteiten die gepland staan. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u dan aan door een email te sturen naar; RottepolderpleinA9@minienw.nl

Meer info

Meer informatie over het Rottepolderplein vindt u op de projectpagina.

Vragen? Dan kunt u contact opnemen met het projectteam Rottepolderplein via RottepolderpleinA9@minienw.nl