Het Rijk heeft nadere afspraken gemaakt met de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) over de herprioritering van het Mobiliteitsfonds, waarbij een aantal weg- en vaarwegprojecten worden gepauzeerd. Dat is een van de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) Noordwest, dat op 7 november heeft plaatsgevonden. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft de Tweede Kamer op 13 november geïnformeerd over de resultaten van de BO’s MIRT.

Herprioritering Mobiliteitsfonds

De MRA heeft in het BO MIRT Noordwest laten weten begrip te hebben voor de beweging die door het Rijk wordt gemaakt. Maar er zijn ook zorgen over bereikbaarheid als belangrijke randvoorwaarde voor de verdere verstedelijking en de effecten van het pauzeren van de projecten op bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid voor bewoners en bedrijven in de MRA. Daarbij heeft de MRA aandacht gevraagd voor de samenhangende inzet van alternatieve maatregelen om de bereikbaarheid in goede banen te leiden, zoals het beter benutten van de bestaande netwerken, fietsmaatregelen en gedragsaanpak, waaronder werkgeversaanpak, normeren en fiscale maatregelen. Rijk en MRA benadrukken het belang van samenwerking om de effecten van het pauzeren van de projecten zo goed mogelijk op te vangen.

Status mobiliteitsprojecten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eerder aangekondigd een beweging te maken van de aanleg van infrastructuur naar instandhouding. Dit heeft te maken met de beperkte stikstofruimte, prijsstijgingen en arbeidskrapte. Landelijk zijn daarom zeventien projecten gepauzeerd (herprioritering). In de MRA gaat het om de A9 / Rottepolderplein en de A27 / Knooppunt Eemnes-Zeewolde. Het Rijk bevestigt het belang van deze projecten en zal deze op termijn weer vervolgen.

Rijk en regio hebben afgesproken om nader uit te werken wat de impact is van de twee gepauzeerde wegenprojecten op bereikbaarheid, woningbouw en economie. Op basis daarvan wordt bekeken welke maatregelen eventueel mogelijk zijn om problemen op de weg te voorkomen en de afgesproken woningbouw te realiseren.

Bij het BO MIRT 2022 is de startbeslissing genomen voor de MIRT-verkenning OV verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer. Eerder is gemeld dat een belangrijk deel van de Rijksreservering voor dit project is verlaagd in verband met de Rijksbrede bezuinigingsopgave. De MIRT-verkenning gaat desondanks gewoon door, zodat geen tijd wordt verloren, met als doel om tot een voorkeursbeslissing in 2025 te komen.

Multimodale bereikbaarheidsopgaven in de regio

Als onderdeel van het BO MIRT Noordwest vond een strategisch gesprek plaats over de multimodale bereikbaarheidsopgaven in de regio. Daarbij is onder meer stil gestaan bij de urgentie van de opgaven in de MRA zoals bereikbaarheid en woningbouw en het belang van een integrale aanpak, het optimaal inzetten van alle modaliteiten en bestaande capaciteit, en het gezamenlijk maken van heldere keuzes en het stellen van prioriteiten. Partijen hebben met elkaar benoemd dat er ruimte moet worden gevonden om het anders te doen. Dit betekent ook een verdere intensivering van de samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen om te komen tot slimme keuzes en innovatieve oplossingen en deze te verbinden aan gezamenlijke doelen.

Meer informatie

Rijk en regio blijven werken aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van Nederland. Uitgangspunt daarbij is samenwerking. In het voorjaar van 2024 vinden de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving plaats. Over de uitkomsten hiervan wordt de Kamer zoals gebruikelijk per brief geïnformeerd.

Meer informatie over de uitkomsten van het BO MIRT 2023 vind je in de Kamerbrief die de betrokken ministers hebben gestuurd aan de Tweede Kamer.