Het Rottepolderplein is een druk knooppunt in de MRA. Om de (inter)nationale concurrentiepositie van de MRA te versterken, moet het verkeer op het Rottepolderplein beter doorstromen. De MIRT-verkenning Rottepolderplein is inmiddels van start gegaan. In deze startfase stelt het projectteam verschillende basisdocumenten op, zoals een nota van uitgangspunten, een beoordelingskader en een uitgewerkte planning.

De nota van uitgangspunten en het beoordelingskader zijn in het Directeurenoverleg (DO) van 4 juli besproken. Naast de doelstelling en scope kwamen de uitgangspunten voor het verkeerskundig onderzoek aan de orde en de raakvlakken en meekoppelkansen met andere opgaven. Parallel werkt het programmateam aan de probleemanalyse. In deze analyse worden de doorstromingsknelpunten in beeld gebracht: waar doen ze zich voor en wat zijn de oorzaken? Samen met een beschrijving van het gebied en de ruimtelijke kwaliteit ontstaat zo een compleet beeld van de situatie binnen en rond het projectgebied Rottepolderplein.

Afstemming stakeholders

Tijdens een werkatelier op 9 juli 2019 zijn deze vraagstukken besproken met een brede groep stakeholders. Zij hebben de analyses verder aangevuld. Vervolgstap is dat het projectteam aan de slag gaat met het formuleren van de mogelijke maatregelen. De zomerperiode wordt benut om deze maatregelen aan te vullen en uit te werken. Ook wordt gestart met de trechtering naar een aantal kansrijke maatregelen. In dit proces consulteert het projectteam uiteraard ook weer de stakeholders. De resultaten worden daarna voorgelegd aan het DO.

Meer info

Meer informatie over het Rottepolderplein vindt u op de projectpagina. Of download de nieuwe factsheet. Vragen? Dan kunt u contact opnemen met het projectteam Rottepolderplein