Mobiliteit en bereikbaarheid hebben een sleutelrol in verschillende maatschappelijke opgaven waar de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor staat: de verstedelijking, de woningopgave, de werkgeversaanpak, de klimaatdoelen en de brede welvaartsdoelen. Julius Lindenbergh is vanaf vorig jaar deelnemer aan de Programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB), als wethouder van de gemeente Almere. Hij vertelt in dit artikel over de uitdagingen in Almere en over de gezamenlijke opgave voor Rijk en regio hierin.

Wat ziet u als de grootste opgave(n) voor een regio die verstedelijkt? Wat is de rol van mobiliteit hierin?

We zetten in op complete steden waarbij de groei van de werkgelegenheid beter wordt gespreid over de regio (pendel meer in balans). Daarbij is het in een steeds drukker wordende regio cruciaal om de kwaliteit van de bereikbaarheid en nabijheid goed af te stemmen op (het tempo van) de verstedelijking. De toenemende druk op het openbaar vervoer en wegennet moet worden opgevangen.

Dit kan onder andere door het zoveel mogelijk ontvlechten van lokale, regionale netwerken zodat op het (inter)nationale netwerk meer capaciteit ontstaat. Een IJmeerverbinding, de uitbreiding van het HOV-netwerk (zoals snelle busverbindingen) en versterking van de autobereikbaarheid zijn ook oplossingen die hieraan kunnen bijdragen.

Hoe kom je met Rijk en regio tot een gezamenlijke visie als het om zulke grote opgaven gaat?

Door oog te hebben voor elkaars standpunten kun je gezamenlijk een visie ontwikkelen. Hierbij stellen we het verbeteren van de brede welvaart centraal. Zo werken we aan een regio die zich toekomstbestendig en evenwichtig ontwikkelt tot een topregio met een hoge leefkwaliteit.

Hoe zou u de rol van SBaB beschrijven bij de verstedelijking van de regio?

SBaB zie ik als een platform waar Rijk en regio samenwerken aan de brede welvaartsdoelen in het verstedelijkingsproces van onze regio. Dat is waarschijnlijk niet direct zichtbaar voor de inwoners. Wel moet de doorvertaling van de visie zichtbaar worden in een goede multimodale (baan)bereikbaarheid van onze regio met kwalitatief goed- en betaalbaar OV en een goede autobereikbaarheid. Vanuit het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) ligt de focus voor SBaB dan ook vooral op de zeven principes naar de praktijk te brengen.

Op welke manieren wilt u uzelf gaan inzetten om deze opgave te lijf te gaan?

Als bestuurder wil ik me ervoor inzetten dat deze gezamenlijke visie tot tastbare resultaten zal leiden.

Welke wensen heeft u (als bestuurder en inwoner) voor een groeiende regio die een hoge kwaliteit van leven bewaakt?

Voor mijn regio Almere-Lelystad geldt een grote vervoersongelijkheid en lange woon-werkafstanden. Ondanks de inzet op meer spreiding van werkgelegenheid, blijft de woon-werkbalans in Almere en Lelystad erg scheef, met veel meer inwoners dan banen. Als gevolg daarvan reizen bewoners van het gebied relatief lange afstanden naar werk. Ook kent het gebied de grootste ongelijkheid in bereikbaarheid van de MRA.

Door de grote afstanden zijn de kosten van woon-werkverkeer hoog, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Daarnaast is een deel van de werklocaties rond Amsterdam (Haven, Veiling, Schiphol-Oost) voor lage en middeninkomens vaak niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De bereikbaarheid van banen voor inwoners van Lelystad is het laagste van de hele MRA, gevolgd door Almere. Het verbeteren van de brede welvaart is hierbij cruciaal.