Bij het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid komt een belangrijke mijlpaal in zicht: na anderhalf jaar gaan we de eerste besluiten nemen op basis van het gezamenlijke Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA. Wat is het Ontwikkelpad en wat kunnen we ermee?

Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid heeft bij de start in het voorjaar van 2018 twee duidelijke opdrachten meegekregen: 

  1. Maak een Ontwikkelpad voor het hele MRA-gebied: een stappenplan met richtinggevende uitspraken over waar het beste kan worden verstedelijkt en met welke mobiliteitsoplossingen en -investeringen.
  2. Maak een ontwikkelstrategie voor het gebied Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) om dit gebied te transformeren tot dé internationale entree van Nederland. 

Adaptief stappenplan

Het Ontwikkelpad beschrijft hoe Rijk en regio de Metropoolregio Amsterdam willen ontwikkelen. Onderdeel van het ontwikkelpad is een adaptief stappenplan met een heldere planning van alle maatregelen en acties. Hierin zijn de inzichten en ervaringen uit de vier programmalijnen verwerkt. Daarnaast bundelt het Ontwikkelpad resultaten van een intensieve periode waarin gezamenlijke onderzoeken, ontwikkelingen en afstemming met de partners hebben plaatsgevonden. 

Hulpmiddel voor het programma

Het Ontwikkelpad biedt bestuurders een hulpmiddel om vanuit een gezamenlijke koers besluiten te nemen over verstedelijking en mobiliteit. Stapsgewijs, in samenhang, met zicht op kosten en baten, en met een heldere fasering en kantelpunten. Het Ontwikkelpad laat bestuurders zien wat het effect is van deze besluiten op de regio als geheel. 

Het richt het vizier op de periode tot 2040. Dat is een lange tijd, dus we moeten rekening houden met onzekerheden en onvoorziene ontwikkelingen. Daarom is het Ontwikkelpad geen blauwdruk, maar een adaptief stappenplan dat steeds verder ingevuld wordt op basis van nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen. Het maakt gebruik van inzichten en keuzes uit andere trajecten, zoals Toekomstbeeld OV en de Verstedelijkingsstrategie, en het stelt bestuurders in staat de koers aan te passen als dat nodig blijkt. 

Lees meer over de inhoud van het Ontwikkelpad, en de stappen die daaraan vooraf gingen. 

Hoe nu verder?

Op 4 september zijn de contouren van het Ontwikkelpad besproken in een brede ambtelijke informatiesessie. En in september en oktober worden deze contouren besproken in circa 30 andere ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Op basis hiervan wordt het Ontwikkelpad verder aangescherpt en aan de Programmaraad voorgelegd. 

Op 20 november 2019 besluiten de bestuurders van het Rijk en de MRA in het BO MIRT over het Ontwikkelpad. Dat markeert de afsluiting van een intensieve periode van gezamenlijk onderzoeken, ontwikkelen en afstemmen. En het is tevens het startpunt van de integrale ontwikkeling om de regio aantrekkelijk én bereikbaar te houden. 

Programmamanager Frans Hasselaar: “Het ontwikkelpad is als werk- en sturingsmechanisme vastgesteld door de programmaraad. Op basis van de conclusies kunnen we aan de slag met de vervolgonderzoek naar specifieke infra-oplossingen.”  

Vooruitkijken 

“En als we naar de toekomst kijken,” vult collega-programmamanager Lennart Salemink aan, “dan zullen we zien dat het Ontwikkelpad steeds concreter wordt. Voor de gebieden waar verstedelijking en infrastructurele knelpunten bij elkaar komen zullen we steeds specifiekere oplossingen beschrijven. Van kleine maatregelen tot grote investeringen”.  De eerstvolgende grote aanvullingen worden de eindconclusies van het MIRT onderzoek Zuidwestkant Amsterdam Schiphol/Hoofddorp. “Die conclusies verwachten we in het vroege voorjaar.”