Ambassadeurs Spreiden & Mijden – één van de sturingsprincipes binnen het Multimodaal Toekomstbeeld – Peggy Laurs (Vervoerregio Amsterdam) en Irma Winkenius (NS) schreven een brandbrief aan de directeuren van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Centrale gedachte? Kom nu in actie op de mobiliteitsopgaven in de MRA om onze doelen omtrent brede welvaart te behalen. Het Directeurenoverleg nam deze oproep te harte en gaat direct aan de slag. Met een praatplaat - hier te bekijken - hebben zij een breed scala aan tips en ideeën bij de hand, afkomstig van organisaties die hen voor gingen op dit thema. Direct handelingsperspectief dus. 

Brandbrief

Vrijdag 1 maart werd in het Directeurenoverleg (DO) van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid een brandbrief aangenomen. De ambassadeurs Spreiden & Mijden schreven deze vanuit de constatering dat de grote opgaven rondom verstedelijking, extra arbeidsplaatsen en de vermindering van de CO2 uitstoot (klimaatdoelstellingen) in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) niet op zichzelf staan: ‘Zij hebben ook gevolgen voor de doelstellingen op gebied van brede welvaart uit het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB).’

De mobiliteitsnetwerken staan vol en het op grote schaal uitbreiden van deze netwerken is geen vanzelfsprekendheid meer, zo benadrukken Laurs en Winkenius. Als er één actie is waar alle SBaB partners direct mee kunnen beginnen, is dat het aanjagen en stimuleren van slim en bewust reisgedrag binnen de eigen organisaties. Dit heeft impact op de bereikbaarheid, maar ook op een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. 

In de brandbrief, gericht aan de directeuren van SBaB, wordt hen dan ook gevraagd om het voortouw te nemen en actief bij te dragen aan oplossingen. Er worden twee concrete acties genoemd, waar directeuren meteen mee aan de slag kunnen:

  • Ga in gesprek met personeelszaken om als organisatie actief te streven naar slim en bewust (duurzaam) reisgedrag van medewerkers
  • Geef als directeur zelf het goede voorbeeld, door team overleggen en management overleggen te plannen op rustige dagen (maandag, woensdag en/of vrijdag)

En met resultaat: Het DO liet weten ‘met de organisaties in gesprek te gaan over hoe actief gestreefd kan worden naar slim en duurzaam reisgedrag van medewerkers.’

Praatplaat

Om werkgevers en hun organisaties een beeld te geven bij hoe slim en bewust reisgedrag eruit kan zien is een praatplaat 'Spreiden en Mijden' ontworpen. Hierin laten onder andere de Vervoerregio Amsterdam en gemeente Almere zien hoe zij het goede voorbeeld nu al geven. Daarnaast bevat het een groslijst van tips en ideeën die de lezer concrete handelingsperspectieven bieden om het morgen al anders te doen. Samen geven we het goede voorbeeld! Bekijk de praatplaat 'Spreiden en Mijden' ​​hier.

Contact

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen of opmerkingen? Of geeft uw organisatie hierin het goede voorbeeld en wilt u dit met ons delen? We horen het graag. In dat geval kun u contact met ons opnemen via samenbouwenaanbereikbaarheid@rws.nl.