‘De kracht van Amsterdam Bay Area is Almere en Amsterdam nog sterker met elkaar te verbinden in een gebied met prachtig water dat allerlei mogelijkheden biedt voor recreatie, natuurontwikkeling en wonen aan het water. Een plek waar je nog volop lucht en ruimte ervaart.’ Wim Kaljouw is senior beleidsadviseur Ruimte en Mobiliteit bij de provincie Flevoland en duo- projectleider Amsterdam Bay Area vanuit Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Hij ziet volop kansen voor het prachtige gebied rond het IJmeer.

Hoe verloopt het MIRT-onderzoek, Wim?
‘Dat gaat voorspoedig. In het voorjaar hebben wij samen met een groot aantal betrokken partijen vanuit Rijk en regio een startdocument opgesteld. In dit document staan vier verschillende ontwikkelperspectieven voor de Amsterdam Bay Area. Deze perspectieven zijn de hoekpunten van het speelveld; we ‘spelen’ als het ware met de mogelijkheden voor woningbouw, werkgelegenheid, natuur en ecologie en infrastructuur. We willen daarbij de belangrijkste effecten in beeld hebben: wat werkt goed en minder goed? Het is dus niet de bedoeling dat één perspectief wordt gekozen. Het gaat erom de mogelijkheden te verkennen en waardevolle bouwstenen uit de perspectieven te halen. Ook stellen we een mini-MKBA en een mini-MER  op, zodat we weten welke maatschappelijke kosten en baten de perspectieven hebben en wat hun effect is op het milieu. Met al die informatie gaan we de ontwikkelstrategie voor Amsterdam Bay Area maken. Dat is het punt waar we nu - in september - zijn aangeland.’

Hoe ervaar je de samenwerking met de verschillende partijen?
‘Bijzonder vind ik het dat SBaB de ontwikkeling van het gebied samen met het Handelingsperspectief MRA-Oost oppakt. We hebben een krappe planning, maar ik ervaar veel medewerking en een positieve grondhouding van alle betrokken partijen in het gebied. Het is heel nuttig om zoveel verschillende expertises bij elkaar te hebben, je steekt er veel van op. Verschillende partijen kunnen zo’n gebied vanuit een heel andere invalshoek benaderen. Ik ben van huis uit vooral met verkeer en vervoer en verstedelijking bezig. Interessant is dus om te verkennen welke rol het cultuurlandschap speelt bij het verstedelijken. Dat cultuurlandschap is heel sterk aanwezig in dit gebied. Het is niet zomaar een plas water waar we links en rechts gaan bouwen. De zichtlijnen over het water bepalen hoe aantrekkelijk de andere kant van het water is. Niet alleen je directe omgeving is dus belangrijk, maar ook hoe je over het water kijkt bepaalt hoe je het landschap beleeft. Ik vind dat heel inspirerend.’

Wat vind je de belangrijkste uitdaging bij de ontwikkeling?
‘Het gaat om een grootschalige, integrale gebiedsontwikkeling die 20 tot 30 jaar gaat duren. In het gebied kunnen ongeveer 100.000 woningen worden gebouwd. Dat heeft nogal wat impact op de omgeving. Maar juist omdat het hier om zo’n grootschalige gebiedsontwikkeling gaat en we nog alle kanten op kunnen, biedt dit enorme kansen om er iets moois en toekomstbestendigs van te maken. Dat daagt ons uit tot nadenken over hoe de generaties na ons willen leven. We denken nu nog bij mobiliteit aan auto, ov en fiets. Maar hoe ziet onze mobiliteit er over 30 jaar uit? Rijden we dan allemaal elektrisch, zijn er al zelfrijdende voertuigen of gaan we ons op andere manieren verplaatsen? Die verwachtingen proberen we zo goed mogelijk mee te nemen in het verhaal. En dan gaat niet alleen over bereikbaarheid, maar ook over natuurinclusief bouwen, duurzaamheid, klimaatadaptatie, versterken van de ecologie en sociale cohesie.’

‘Een uitdaging van heel andere aard is hoe we de verschillende belangen die in het gebied leven meenemen in de uitwerking. Enerzijds is er een enorme druk op de woningmarkt in de MRA, tegelijkertijd is er behoefte aan open ruimte en natuur. Het is een hele uitdaging deze belangen te verenigen. De kracht van dit gebied zit erin Almere en Amsterdam nog sterker met elkaar te verbinden in een gebied met prachtig water dat allerlei mogelijkheden biedt recreëren, natuurontwikkeling, wonen aan het water. Een plek waar je nog lucht en ruimte ervaart. Dat is het unieke van dit gebied aan de oostkant van Amsterdam.’
​​​​​​​
Wat wil je als projectmanager aan het eind van het jaar bereikt hebben?
‘Ik hoop dat we aan het eind van het jaar een ontwikkelstrategie hebben met een lonkend toekomstperspectief voor de Amsterdam Bay Area. Een verhaal waar mensen enthousiast over zijn, in geloven en verder aan willen werken. En dat we daar nu al eerste stappen in kunnen zetten door een aantal kortetermijnmaatregelen op te pakken. Want als we bijvoorbeeld een IJmeerverbinding willen, dan ben je zo 15 jaar verder. Dus als het ons lukt dit jaar dat verhaal met elkaar te maken, dan ben ik heel tevreden.’