Op 7 november kwam de programmaraad bij elkaar, voorafgaand aan het Bestuurlijk Overleg MIRT van 22 november. De uitkomsten van beide overleggen zijn belangrijk voor de manier waarop het programma de komende periode verder werkt. “Met deze afspraken hebben we een heldere opdracht. In 2019 gaan we aan de slag met richtinggeven de keuzes en realiseren we tegelijkertijd al 6.100 dagelijkse spitsmijdingen en jaarlijks 13 kiloton CO2-reductie”, aldus programmamanager Lennart Salemink. In 2018 is de programma-organisatie opgebouwd om deze besluitvorming voor te bereiden. “Maar vooral ook om in kaart te brengen hoe de MRA eruit gaat zien als er in 2040 250.000 woningen bij zijn gekomen”, zegt programmamanager Frans Hasselaar.

De MIRT-brief aan de Tweede Kamer verduidelijkt dat de bereikbaarheidsprogramma’s, waaronder Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, vooruitlopen op de vorming van het mobiliteitsfonds waarbij niet vooraf voor een modaliteit is gekozen, maar voor een opgave. Ook is afgesproken dat de werkwijze van Beter Benutten onderdeel wordt van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. “Binnen het programma noemen we dit Slimme en Duurzame Mobiliteit. Het zorgt voor verlichting op de weg nu, maar het is ook een vliegwiel voor slimme en innovatieve verstedelijking,” vertelt Frans Hasselaar.

De minister van Binnenlandse Zaken schrijft in de MIRT-brief dat de woningdeals met de grootstedelijke regio’s nadrukkelijk gekoppeld zijn aan de bereikbaarheidsprogramma’s. Deze afspraken maken het nog beter mogelijk om in 2019 een goede afweging te maken tussen modaliteiten en ruimtelijke inpassing.

In 2018 hebben er meerdere ateliers plaatsgevonden over Havenstad en de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol. Ook is er onderzoek gedaan naar de verkeersbewegingen in de MRA. In 2019 worden er modellen uitgewerkt hoe auto, OV, spoor, netwerken en ringen er in de toekomst uit kunnen zien. Daarbij worden de ervaringen met spitsmijden en slimme deelconcepten meegenomen.

De belangrijkste besluiten op een rij:

  • De startbeslissing voor Rottepolderplein is voltooid en ondertekend;
  • Er wordt extra budget uitgetrokken voor de kortetermijntrajecten. De rijksbijdrage is 9 miljoen euro en de regionale bijdrage is minimaal 50%. Zo realiseren we in 2019 ruim 6.100 spitsmijdingen per dag en loopt de CO2-reductie op tot 13 kiloton;
  • 2019 wordt het richtinggevende jaar voor de langetermijntrajecten. Dit geldt voor de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad en voor de programmalijn die het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp uitvoert;
  • De langetermijnopgaven die voortkomen uit de MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol worden meegenomen in Samen Bouwen aan Bereikbaarheid;
  • Besluitvorming over de Airportsprinter vindt plaats in de programmaraad, in samenhang met de overige langetermijnvragen;
  • Er komt een onderzoek naar quick wins voor de A27 tussen Almere en Eemnes.

De volgende programmaraad vindt in juni 2019 plaats. Tot die tijd worden er meerdere DO’s (directeuroverleggen) gepland. De eerstvolgende is op 16 januari 2019.

Lees meer over de uitkomsten van het BO MIRT.