De eerste weken van 2020 zitten erop. Wat staat er dit jaar allemaal op het programma van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid? Een vooruitblik op hoofdlijnen. 


Eén uitvoeringsagenda 

De programmalijnen Slimme en Duurzame Mobiliteit en Stedelijke Bereikbaarheid zijn samen gegaan in één uitvoeringsagenda. Hierbinnen wordt samen gewerkt aan de stedelijke knopen, zoals Haarlem, Purmerend en Amsterdam Zuidoost. Er komt per gebied een plan waarbij gekeken wordt naar wat er de komende jaren nodig is om verstedelijking mogelijk te maken. 

Het gaat in dit programma om maatregelen in de bestaande infrastructuur, zoals de parallelbaan bij de A4 en snelfietsroutes naar Schiphol. Maar ook om fietsstimulering, samenwerking met werkgevers, smart mobilty en slimme logistieke oplossingen. Ook de sleutelgebieden worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Spitsmijden: Week zonder spits

Spitsmijden is ook onderdeel van de uitvoeringsagenda met als doel 9.000 spitsmijdingen in de MRA. Werkgeversinitiatief Breikers organiseert eind maart voor het eerst de ‘Week Zonder Spits’. Deze campagne moet ervoor zorgen dat dagelijks 4.000 extra mensen in de MRA de spits mijden. 

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid omarmt deze campagne. En veel partijen, zoals IJmond Bereikbaar, Zuidas, Groot Schiphol Bereikbaar en Beter op Weg (bedrijventerrein Haarlem Waardepolder), doen mee aan deze week. Doe ook mee! Kijk op www.weekzonderspits.nl en meld je aan. 

Netwerkstrategie voor hele MRA

Dit jaar staat de ontwikkeling van de netwerkstrategie op de agenda. De netwerkstrategie is de overkoepelende mobiliteits-netwerkstrategie voor de hele metropoolregio en draagt (in)direct bij aan de vijf hoofdopgaven van de MRA: Concurrentiekracht, bereikbare economische toplocaties, woningbouwopgave, funtionerend daily urban system en duurzaamheid & Smart Mobility. De strategie creëert samenhang tussen de netwerkopgaven en de verschillende schaalniveaus. Zo kan worden vastgesteld hoe de hoofdopgaven het best kunnen worden opgepakt en welke partijen nodig zijn om op integrale wijze aan de slag te gaan. Dit leidt tot samenhangende keuzes.

MIRT-verkenning Rottepolderplein

Dit voorjaar wordt de Notitie Kansrijke Alternatieven gepresenteerd. Hierin wordt een voorstel opgenomen van de meest kansrijke maatregelen om de doorstroming op het Rottepolderplein te verbeteren. Deze maatregelen worden in de loop van 2020 verder uitgewerkt en beoordeeld om te komen tot een Voorkeursalternatief.

Onderzoeken langere termijn: ZWASH en Amsterdam West 

Dit jaar wordt een aantal grote onderzoeken afgesloten waaraan ruim twee jaar is gewerkt. Zoals het MIRT-onderzoek naar de toekomst van de Zuidwestkant van Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp (ZWASH). En de quickscan die kijkt naar het gebied rondom Haven-Stad. Op basis van deze onderzoeken kan gericht vervolgonderzoek worden gedaan. Bijvoorbeeld: als een bepaald gebied zich zó ontwikkelt, dan is deze investering in metro, spoor of weg het meest logisch. Het programma wordt zo steeds specifieker. 

Ontwikkeling van Amsterdam Bay Area

Het MIRT-onderzoek naar Amsterdam Bay Area is gestart. De verstedelijkingskeuzes binnen de MRA hebben gevolgen voor de opgaven in het mobiliteitsnetwerk in de regio Amsterdam - Almere. Dit voorjaar wordt het ambitiedocument vastgesteld met de ambities, urgentie en samenhang met andere projecten in de regio. We maken daarbij gebruik van bestaande onderzoeken en aanwezige kennis in het veld. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het Handelingsperspectief MRA-Oost. De periode tot de zomer wordt benut voor een aantal verdiepende onderzoeken. In het BO-MIRT van dit najaar gaan we het gesprek aan over de fasering en prioritering van de grote bereikbaarheidsopgaven in de regio. Dit MIRT-onderzoek zal hiervoor de benodigde informatie opleveren. ‘

Ontwikkelpad 

Verder wordt het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040 geüpdate en aangevuld met een slim monitoringsysteem, zodat straks alle belangrijke cijfers en informatie uit het document kunnen worden gehaald. Het belangrijkste onderdeel van het Ontwikkelpad is het adaptieve stappenplan. Een overzicht die samenhang, afhankelijkheden en besluitvormingsmomenten beschrijft. Bestuurders kunnen daarmee overzien welke consequentie een keuze heeft in tijd en in samenhang met andere onderdelen van het programma. Het is een actueel, levend document waarin je alles kunt vinden wat er speelt op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in de MRA.