Beleidsadviseur Björn Hutten van de provincie Noord-Holland is sinds het prille begin betrokken bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in verschillende rollen. Zo maakte hij onderdeel uit van het kwartiermakersteam en is hij sinds dit voorjaar projectmanager van de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad (NRS). Over het gezamenlijk Ontwikkelpad van het programma wordt dit najaar een besluit genomen. Maar het werk is dan niet klaar, zo zegt Björn: “Onze taak stopt niet bij het afronden van het Ontwikkelpad. Het is juist een bouwsteen voor de volgende opgave: de verstedelijkingsstrategie.”

“Al vanaf het begin ben ik bij het programma betrokken. Begin 2017 startte de kwartiermakersfase en daarmee de nieuwe samenwerking tussen Rijk en regio. Dat was toen nog onder de noemer Bereikbaarheid van, naar en in de MRA. Deze fase kenmerkte zich vooral door de zoektocht naar verdieping. Samen discussieerden we over de opgaven en onze visie daarop. Met de uitkomsten van deze gesprekken kwam het programmaplan Samen Bouwen aan Bereikbaarheid tot stand, op basis waarvan we in maart 2018 echt aan de slag zijn gegaan. Mijn rol veranderde daardoor ook: ik werd voornamelijk actief binnen Netwerken, Ringen en de Stad (NRS). En sinds dit voorjaar maak als ik als projectmanager van NRS ook deel uit van het kernteam van het gehele programma.”

Verbinding leggen

“Eerder ben ik samen met Koos Weits verantwoordelijk geweest voor de ontwikkelperspectieven van Netwerken, Ringen en de Stad, die input vormen voor het Ontwikkelpad. Het Ontwikkelpad omvat een stappenplan met richtinggevende uitspraken voor de periode tot 2040 over verstedelijking in samenhang met mobiliteit. We baseren ons daarbij niet alleen op NRS, maar ook op de resultaten van onderzoeken en ontwikkelperspectieven ZWASH en de lopende uitvoeringsprogramma’s van Stedelijke Bereikbaarheid en Slimme en Duurzame Mobiliteit. Over het Ontwikkelpad wordt op 20 november in het BO MIRT een besluit genomen. Er wordt dan niet één NRS-ontwikkelperspectief gekozen, maar een selectie gemaakt van bouwstenen uit de verschillende perspectieven. Ik zie het nu als mijn taak, samen met medeprojectmanager Koos Weits, om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk de verbinding leggen tussen de NRS-perspectieven en het Ontwikkelpad. Verschillende partijen hebben vanuit lopende ontwikkelingen en afspraken al input geleverd. Het gaat dan om ontwikkelingen als MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, Rottepolderplein, verbinding A8/A9, Bereikbaarheid Bollenstreek-Duinpolderweg, enzovoort. Wij zorgen ervoor dat die input goed wordt verwerkt.”

Gedeelde belangen

“Projectmanagers binnen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid werken altijd in duo’s – iemand van het Rijk en iemand van de regio. Dat vind ik heel prettig werken. Het voordeel van deze werkwijze is dat je elkaar vanaf het begin leert begrijpen. Je gaat samen aan de slag en je werkt vanuit gedeelde belangen. Naar buiten toe onderstreept het ook het belang van samenwerking. En voor jezelf is het ook fijn: je hebt altijd iemand om mee te sparren en feedback aan te vragen.”

Betrekken van collega’s binnen de provincie Noord-Holland

“Ik werk voor het programma, maar ik ben daarnaast natuurlijk ook een medewerker van de provincie Noord-Holland. Wat ik voor het programma doe, moet ook binnen de eigen organisatie landen. Ik probeer mijn collega’s zo snel mogelijk mee te nemen in de processtappen, plannen en ideeën. Zo zijn mensen betrokken en is er ook voldoende tijd om voors en tegens mee te nemen. Het programma gaat nu een andere fase in: er worden concrete plannen gemaakt. Daardoor wordt de bestuurlijke betrokkenheid ook groter.”

Elkaar versterken

“Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid heeft een nieuwe manier van werken geïntroduceerd. Voorheen werden bereikbaarheidsvraagstukken vooral vanuit knelpunten aangepakt. Nu werken we gebiedsgericht en meer integraal. Het programma is de plek waar tussen Rijk en regio voor de MRA samenhangende keuzes worden gemaakt op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. We moeten daarbij blijven kijken naar de MRA als geheel. Stad en omgeving hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Ik denk dat deze manier van werken veel meer oplevert op den duur, meer dan alleen knelpunten oplossen. Als we naar de toekomst kijken, dan hebben we ook te maken met onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Tegelijkertijd streven we naar een inclusieve regio. Dat zijn issues die vooral meegenomen worden in de verstedelijkingsstrategie waar nu ook mee is gestart. Het Ontwikkelpad vormt daarvoor een belangrijke bouwsteen. Zo maken we de verbindingen met overkoepelende thema’s en versterken we elkaar!”