Breng in kaart hoe de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het beste kan verstedelijken en welke mobiliteitsoplossingen daarbij horen. Deze opdracht kreeg het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid mee bij de start in 2018. Hiervoor is onder andere het Ontwikkelpad opgesteld, het stappenplan tot 2040 met alle maatregelen en acties die hierbij nodig zijn. Het is een levend document: de resultaten van de verschillende programmalijnen worden voortdurend in het Ontwikkelpad verwerkt. Het Ontwikkelpad is daarmee de voortgangsmonitor en het sturingsinstrument van het programma. Eind 2019 is het Ontwikkelpad bestuurlijk vastgesteld en is de uitvoering en verdere uitwerking gestart.

Het Ontwikkelpad loopt tot 2040. Dat is een lange tijd, dus we moeten rekening houden met onzekerheden en onvoorziene ontwikkelingen. Daarom is het Ontwikkelpad geen blauwdruk, maar een adaptief stappenplan dat steeds verder wordt ingevuld. Het is een belangrijk instrument om het programma op koers te houden, de voortgang te monitoren en de systeemopgaven te bewaken. Het Ontwikkelpad zorgt ervoor dat op cruciale momenten de juiste beslisinformatie beschikbaar is, zodat bestuurders tijdig besluiten kunnen nemen en in staat zijn de koers te verleggen als dat nodig blijkt.

Hoe is het Ontwikkelpad tot stand gekomen en welke inhoudelijke keuzes zijn er in 2019 al gemaakt? Lees de korte versie in de factsheet of download voor alle achtergronden het volledige document.

Een keuze voor 2030 heeft soms morgen al een besluit nodig

De agenda voor 2020-2021

Wat betekent de keuze voor een metro- of andere ov-verbinding in het ene gebied voor de bereikbaarheid in een ander deel van de MRA? Wat is de impact van keuzes voor delen van de A10 op het omliggende wegennet? In welk tempo en met welke dichtheden gaan we bouwen in grote ontwikkellocaties als Haven-Stad/ZaanIJ en Amsterdam Bay Area?

Deze afhankelijkheden worden in 2020-2021 nader uitgewerkt om de stappen in het Ontwikkelpad steeds verder in te vullen. Daarbij is de volgorde en timing relevant. Want een keuze voor 2030 heeft soms morgen al een besluit nodig. En ook de keuze om een bepaald gebied te ontwikkelen kan sterke effecten op het netwerk elders hebben. Verder houdt het Ontwikkelpad rekening met inzichten en keuzes uit andere trajecten, zoals Toekomstbeeld OV en de Verstedelijkingsstrategie.