Gedragsmaatregelen, aantrekkelijke overstappunten en kleine fysieke maatregelen

Het vizier van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid staat op 2040, maar de focus is daarnaast ook gericht op de korte termijn. De programmalijn Duurzaam Mobiliteitsgedrag bevat maatregelen die nu al bijdragen aan het verminderen van de druk op het mobiliteitssysteem en richten het tegelijkertijd slimmer, veiliger en duurzamer inDenk aan het aantrekkelijker maken van overstappunten (fiets-ov, auto-fiets en auto-ov) en kleinschalige (infrastructurele) maatregelen die dat versterken. Ook werken we aan maatregelen die flexibel (thuis)werken en slim reizen stimuleren. Dat doen we samen met werkgevers en onderwijsinstellingen in de woon-werkgebieden, zoals IJmond, Almere en op de Zuidas.

Naast investeren in nieuwe infrastructuur is het is ook nodig dat we minder, anders en schoner reizen. Alleen zo kunnen we alle mobiliteitsuitdagingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aanpakken. Bijvoorbeeld forenzen die vaker na de spits reizen, meer thuiswerken en vervoersmiddelen afwisselen, zoals regelmatig fietsen. Logistieke stromen die samenkomen in hubs aan de rand van de stad en gebundeld met schoon vervoer richting eindbestemming gaan. En overstappunten met veel voorzieningen en deelvervoersystemen die via slimme apps eenvoudig te reserveren zijn. Dit zijn voorbeelden waar programmalijn Duurzaam Mobiliteitsgedrag aan werkt.

Al deze maatregelen samen maken het dat we overgaan op een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem. Hiermee werken we tegelijkertijd aan de klimaatdoelen voor mobiliteit. Dat doen de provincies Noord-Holland en Flevoland binnen het Regionaal Mobiliteits Programma (RMP), dat daarmee onderdeel is van de programmalijn Duurzaam Mobiliteitsgedrag.

Drie werkstromen

Binnen Duurzaam Mobiliteitsgedrag werken we in drie werkstromen: mobiliteit en gedrag, multimodale knooppuntontwikkeling en netwerkoptimalisatie. 


1. Mobiliteit en gedrag

Onder deze stroom vallen de projecten met gedragsmaatregelen, zoals:

In 2021 zijn de activi­teiten gericht op het stimuleren van flexibel (thuis)werken en slim en gespreid reizen buiten de spits. Zo blijven de positieve gedragsveran­deringen die zijn ingezet tijdens corona behouden en verankerd, ook na de pandemie. Hiervoor wordt de ‘Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen’ uitgerold samen met Breikers en de gebiedsaanpakken.

Ook lopen er via de gebiedsaanpakken verschillende acties richting werkgevers en werknemers om ander reisgedrag te stimuleren, zoals ‘een vaker op de fiets’-campagne. En er worden afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen over collegetijden en ingezet op het spreiden van vervoersmiddelen door studenten.

De inzichten uit de coronacrisis krijgen een plek in de programmalijn Duurzaam Mobiliteitsgedrag.

2. Multimodale knooppuntontwikkeling

Deze werkstroom bevat maatregelen gericht op het verbeteren van ov-knooppunten en hubs, oftewel knooppunten met veel overstapmogelijkheden en voorzieningen. Multimodale knooppuntontwikkeling richt zich op grofweg twee onderwerpen:

  • Het verbeteren van de knooppunten. Denk aan het verbeteren van overstapfuncties, P+R, fietsstallingen, sociale veiligheid en beleving van de reiziger. Dit project werkt nauw samen met onderdeel ‘Hubs en knooppunten’ van de programmalijn Multimodaal Toekomstbeeld.
  • Het faciliteren van verstedelijkingsopgaven rond knooppunten. Met andere woorden: dit zijn mobiliteitsprojecten die ervoor moeten zorgen dat er (versneld) woningen kunnen worden gebouwd binnen de bestaande bebouwing van de (middel)grote steden van de MRA, zoals Haarlem, Purmerend en Lelystad. Een gebied moet immers wel goed bereikbaar zijn verder te kunnen verstedelijken. Een voorbeeld hiervan is de aanpak Bereikbare Steden.

 

3. Netwerkoptimalisatie voor optimaal gebruik van vervoerswijzen

Dit zijn fysieke kortetermijnmaatregelen die bijdragen aan de programmalijn Multimodaal Toekomstbeeld en gebiedsontwikkelingen, zoals ZWASH en Amsterdam Bay Area. Deze maatregelen zijn erop gericht om fiets, autodelen en ov zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Als het gebruik hiervan toeneemt, zorgt dat voor meer ruimte op de weg. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van de sociale veiligheid en perrontransfer bij station Amsterdam Lelylaan.

Effecten vasthouden voor de lange termijn

De maatregelen in de programmalijn Duurzaam Mobiliteitsgedrag versterken elkaar: wanneer een fietsen­stalling verbeterd wordt, kan het effect vergroot worden met bijvoorbeeld een e-bike probeeractie. De maatregelen hebben een scope tot 2030. Succesvolle maatregelen worden als interventie opgenomen in andere programmalijnen, zodat hun effectiviteit geborgd wordt. 

Videos

Het vizier van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid staat op 2040, maar niet alle focus is gericht op de lange termijn. Via de Uitvoeringsagenda nemen we maatregelen die vandaag en morgen al bijdragen aan het bereikbaar houden van de Metropoolregio Amsterdam. We stimuleren flexibel werken en slim reizen. 

\r\n\r\n

Zo zetten we in op vaker thuiswerken, dat sinds corona een vlucht heeft genomen. En op meer fietsen en reizen op rustige tijden, dus buiten de spits. Hiervoor werken we samen met werkgevers, vervoerders en onderwijsinstellingen. Ook leveren we maatwerk per gebied, van de Zuidas tot de IJmond. Daarnaast verbeteren we hubs, oftewel overstappunten met veel voorzieningen en mogelijkheden zoals de al bestaande P en R terreinen. Hierdoor wordt overstappen aantrekkelijker, en kiezen mensen eerder voor combinaties als fiets-ov of fiets-auto. Verder nemen we ook relatief kleine fysieke maatregelen, zoals het vergroten van de sociale veiligheid bij station Amsterdam Lelylaan. Al deze projecten verbeteren de bereikbaarheid en richten het mobiliteitssysteem slimmer en duurzamer in. Ook dragen we op deze manier bij aan de klimaatdoelen voor mobiliteit en schonere lucht. 

\r\n\r\n

www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl

\r\n